kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Bài này như thế nào mọi người giúp mình

 1. #1
  Ðến Từ
  Quảng Bình
  Thành Viên Thứ: 333805
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  62

  Bài này như thế nào mọi người giúp mình

  Khắc Hiếu vừa đậu đại học, cậu ra Hà Nội và gặp anh Khánh Hòa – một thành viên cũ của đội tuyển quốc gia môn Tin học. Hiếu muốn tìm hiểu về các bến xe Buýt ở Hà Nội còn Hòa thì biết rất rõ về các bến xe và số lượng xe của các bến xe. Hà Nội có N bến xe Buýt được đánh số từ 1 đến N, Hòa đố Hiếu: Hãy chọn trong N bến xe Buýt một số xe sao cho tổng số xe của 3 bến bất kỳ được chọn không lớn hơn tổng số xe của các bến còn lại và số lượng bến xe được chọn là nhiều nhất. Phần thưởng là một chuyyến dạo chơi bằng xe Buýt để ngắm thành phố Hà Nội. Bạn hãy giúp Hiếu.
  Dữ liệu vào: từ file văn bản BUYT.INP
  - Dòng đầu tiên ghi số N cho biết số bến xe Buýt (4≤ N≤104)
  - Dòng tiếp theo ghi N số nguyên dương A1 ... AN (Ai là số lượng xe của bến xe thứ i, Ai≤102).
  Dữ liệu ra: Ghi vào file văn bản BUYT.OUT
  - Dòng duy nhất ghi số lượng bến xe được chọn.
  Các số trên một dòng ghi cách nhau bởi một dấu cách.
  HTML Code:
  const
      nmax=100000;
  var   a:array[1..nmax]of longint;
      n:longint;
  procedure    enter;
  var   i:longint;f:text;
  begin
      assign(f,’BUYT.inp’);Reset(f);
      readln(f,n);
      for i:=1 to n do
          read(f,a[i]);
      Close(f);
  end;
  procedure    quicksort(l,h:longint);
  var   i,j,x,tg:longint;
  begin
      i:=l;
      j:=h;
      x:=a[(l+h) shr 1];
      repeat
          while a[i]<x do inc(i);
          while a[j]>x do dec(j);
          if i<=j then
              begin
                  tg:=a[i];
                  a[i]:=a[j];
                  a[j]:=tg;
                  inc(i); dec(j);
              end;
      until i>j;
      if j>l then quicksort(l,j);
      if i<h then quicksort(i,h);
  end;
  procedure    main;
  var   i:longint;
      sum:int64;
      f:text;
  begin
      assign(f,’BUYT.out’);
  rewrite(f);
    sum:=0;
      for i:=1 to n do
          sum:=sum+a[i];
      i:=n;
      while i>3 do
        if (a[i]+a[i-1]+a[i-2])<=(sum shr 1) then break
        else dec(i);
      write(f,'so xe chon duoc nhieu nhat la: ',i);
       Close(f);
  end;
  BEGIN
      enter;
      quicksort(1,n);
      main;
      readln
  Mình đã làm được rồi nhưng mình text bộ text này mình nghi nó sai với đề bài
  5
  5 6 7 8 9
  out = 3 giải thích giúp mình bộ text trên dúng hay sai
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Quảng Bình
  Thành Viên Thứ: 333805
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  62

  Reply: Bài này như thế nào mọi người giúp mình

  ai giup minh voi ak dang can gap

 3. #3
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: Bài này như thế nào mọi người giúp mình

  Đề bài này còn thiếu gì đó. Nếu như ko tìm đc dãy nào thỏa mãn thì in ra cái gì? Hay dãy chỉ 3 phần tử thì tính ra sao? Ngay chính ví dụ 5 6 7 8 9 của bạn đã nói lên điều đó.
  LCD: 13.3" 1920x1080 IPS
  CPU: Intel i7 - 4700MQ (2.4 GHz - 3.4 GHz)
  GPU: Nvidia GTX 765m with GDDR5 2GB
  RAM: 2x8GB G.Skill 2133
  HDD: Samsung SSD 850 Pro 512 GB
  2 kg.