Trong excel khi xử lý tính toán rất có thể bạn sẽ phải lấy phần nguyên hoặc phần dư của phép chia, nếu như lấy phần dư bạn có thể dùng hàm MOD thì lấy phần nguyên bạn có thể sử dụng ham QUIOTIENT như dưới đây.

Chức năng của hàm: : Lấy phần nguyên của phép chia.

Cú pháp:
QUOTIENT(numberator, denominator)
  • numberator: Số bị chia
  • denominator: Số chia

Ghi chú:
  • Nếu các thông số không phải là dữ liệu kiểu số, hàm sẽ báo lỗi #VALUE!
  • Hàm này tương đương với hàm INT(): QUOTIENT(a, b) = INT(a/b)

Ví dụ:
QUOTIENT(5, 2) = 2
QUOTIENT(4.5, 3.1) = 1

Xem thêm: Cách sử dụng các hàm làm tròn số trong Excel: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MROUND, FLOOR, EVEN, ODD