Gần ngược lại với hàm lũy thường Power thì hàm căn bậc 2 các bạn sẽ sử dụng SQRT(viết tắt của square root), thường sử dụng trong toán học là nhiều bạn có thể tham khảo 2 hàm dưới đây


Hàm SQRT()

Chức năng của hàm: Dùng để lấy căn bậc hai của một số

Cú pháp:
= SQRT(number)
number: Số thực, dương (nếu number < 0 hàm sẽ báo lỗi #NUM!)


Ví dụ: Giả sử ở ô A2, có con số -16
  • SQRT(16) = 4
  • SQRT(A2) = #NUM!
  • SQRT(ABS(A2)) = 4Hàm SQRTPI()


Dùng để tính căn bậc hai của một số nhân với Pi (= 3.14159265358979)
Cú pháp:
= SQRTPI(number)
number: Số thực, dương nhân với Pi (nếu number < 0 hàm sẽ báo lỗi #NUM!)


Ví dụ: Giả sử ở ô A2, có con số -16
SQRT(1) = 1.772454 (căn bậc hai của Pi)
SQRT(2) = 2.506628 (căn bậc hai của 2*Pi)


Xem thêm: Tổng hợp các hàm trong excel 2003 2007 2010 2013 cơ bản nâng cao