Trang 1/2 12 cuối
kết quả từ 1 tới 12 trên 14

Ai pro Pascal xem giúp em bài này đã đúng chưa

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 374302
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  12

  Question Ai pro Pascal xem giúp em bài này đã đúng chưa

  Cô cho em bài làm qua tết như sau. Anh chị nào xem giúp em với.
  Tìm chuỗi:
  Cho một xâu S và một xâu T chỉ gồm các ký tự thường và hoa từ ‘a’ tới ‘z’ và các số từ ‘0’ tới ‘9’. Viết chương trình cho biết xâu T có phải là xâu con (liên tục) của S hay không. Nếu là xâu con thì cho biết vị trí đầu tiên bắt đầu xuất hiện xâu T trong S.

  Input: BAI1.INP
  Gồm 2 dòng:
  Dòng 1: xâu S có độ dài tối đa m, với 0 < m <= 10^6.
  Dòng 2: xâu T có độ dài tối đa n, với 0 < n <= 10^6.

  Output: BAI1.OUT
  Nếu xâu T không phải là xâu con của S thì ghi -1. Ngược lại thì ghi ra chỉ số của vị trí bắt đầu của xâu T ở trong S.

  Ví dụ:
  BAI1.INP BAI1.OUT
  tettetdenroi
  et
  2
  tetabcaabbcy
  bcaat
  -1

  Em đã làm rồi mà không biết có trường hợp nào ct sai không. Ngoài ra, ai chỉ giúp em làm sao làm cho nó nhanh hơn. Em thấy nó chạy khá chậm. Chiều dài chuỗi lớn hơn 10000 là phần nâng cao mà ct em chạy không nổi.
  Mã:
  var s,t : ansistring;
    i,j,vi_tri : longint;
    tim_duoc : boolean;
    fi,fo : text;
    
  begin
    assign(fi, 'BAI1.INP');
    reset(fi);
    readln(fi, s);
    readln(fi, t);
    close(fi);
    assign(fo, 'BAI1.OUT');
    rewrite(fo);
    tim_duoc:=false;
    i:=1;
    j:=1;
    vi_tri:=1;
    while (i <= length(s)) do
      begin
        if (s[i] = t[j]) then
          begin
            i:=i+1;
            j:=j+1;
          end
        else
          begin
            j:=1;
            i:=i+1;
            vi_tri:=i;
          end;
        if (j > length(t)) then
          begin
            tim_duoc:=true;
            writeln(fo, vi_tri);
            break;
          end;
      end;
    if (tim_duoc = false) then
      writeln(fo, -1);
    close(fo);
  end.
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 261001
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.008

  Reply: Ai pro Pascal xem giúp em bài này đã đúng chưa

  đây là code dư sức chạy tới 10^6 nhé
  Mã:
  //code written by Phạm Thanh Nhân LHP
  const fi='string.inp';
     fo='string.out';
  
  
  var f:text;
    st,s,ss:ansistring; //max length=10^6
    n,i,j:longint; //do dai la 10^6
  
  
  begin
    assign(f,fi);
    reset(f);
     readln(f,s);
     readln(f,ss);
    close(f);
  
  
    assign(f,fo);
    rewrite(f);
     j:=0; // co hieu
     for i:=1 to length(s)-length(ss)+1 do
      begin
       if s[i]=ss[1] then
        begin
         st:=s;
         delete(st,i,length(ss));
         insert(ss,st,i);
         if st=s then
          begin
           writeln(f,i);
  
  
           j:=1; // la da thuc hien
           break;
          end;
        end;
      end;
     if j=0 then writeln(f,-1);
    close(f);
  end.

 3. 2 thành viên đã cảm ơn phamthanhnhan:


 4. #3
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 374302
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  12

  Reply: Ai pro Pascal xem giúp em bài này đã đúng chưa

  Em cám ơn anh. Em thử trường hợp sau thì ct chạy quá chậm. Có cách nào cho nó chạy nhanh hơn không? Mà code của em có đúng không?
  Mã:
  ss:='1111111110';
  s:='';
  for i:=1 to 1000000 do
    s:=s+'1';

 5. #4
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 261001
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.008

  Reply: Ai pro Pascal xem giúp em bài này đã đúng chưa

  Trích Nguyên văn bởi nngoc Xem bài viết
  Em cám ơn anh. Em thử trường hợp sau thì ct chạy quá chậm. Có cách nào cho nó chạy nhanh hơn không? Mà code của em có đúng không?
  Mã:
  ss:='1111111110';
  s:='';
  for i:=1 to 1000000 do
    s:=s+'1';
  mình chưa hiểu lắm, vì thuật toán là O(n) với n<=10^6 và các thao tác string cơ bản thì ko có chậm, test nào chậm bạn up lên mình xem thử với

 6. #5
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 374302
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  12

  Reply: Ai pro Pascal xem giúp em bài này đã đúng chưa

  Em viết code tạo chuỗi s và ss bằng tay. Chuỗi s là 10^6 con số 1, chuỗi ss là '1111111110'. Em chạy hơn 1 phút chưa ra.

 7. #6
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 261001
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.008

  Reply: Ai pro Pascal xem giúp em bài này đã đúng chưa

  Trích Nguyên văn bởi nngoc Xem bài viết
  Em viết code tạo chuỗi s và ss bằng tay. Chuỗi s là 10^6 con số 1, chuỗi ss là '1111111110'. Em chạy hơn 1 phút chưa ra.
  do bạn dùng linear (tuyến tính), nếu mà bạn từng học qua binary search thì người ta tạo chuỗi không làm như vậy
  Mã:
  //code linear tạo chuỗi length=1024
  for i:=1 to 1024 do 
   s:=s+'1';
  Mã:
  //code theo tư tưởng làm việc của binary search
  s:='1';
  for i:=1 to 10 do 
   s:=s+s;
  đó là sự khác biệt của làm tuyến tính với theo tư tưởng của binary search

 8. Đã cảm ơn phamthanhnhan:

  nngoc 

 9. #7
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 374302
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  12

  Reply: Ai pro Pascal xem giúp em bài này đã đúng chưa

  Ý của em là: chuỗi s và ss được tạo như thế thì ct của anh chạy không ra kết quả. Em đã tạo được chuỗi s gồm 10^6 con số 1 rồi.

 10. #8
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 374500
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  5

  Reply: Ai pro Pascal xem giúp em bài này đã đúng chưa

  Dùng hàm Pos(T,S) để kiểm tra vị trí xuất hiện của xâu T trong xâu S.
  Nếu không tìm thấy thì trả về giá trị 0.
  Code:
  Mã:
  If pos(t,s)=0 then writeln('-1') else writeln(pos(t,s));

 11. Đã cảm ơn Vuh:

  nngoc 

 12. #9
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 374302
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  12

  Reply: Ai pro Pascal xem giúp em bài này đã đúng chưa

  Trích Nguyên văn bởi Vuh Xem bài viết
  Dùng hàm Pos(T,S) để kiểm tra vị trí xuất hiện của xâu T trong xâu S.
  Nếu không tìm thấy thì trả về giá trị 0.
  Code:
  Mã:
  If pos(t,s)=0 then writeln('-1') else writeln(pos(t,s));
  Cô của em không cho dùng hàm có sẵn.

 13. #10
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 374500
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  5

  Reply: Ai pro Pascal xem giúp em bài này đã đúng chưa

  Bạn thử code này nhé, chạy đến 20000 mà chưa tới 1s đâu.
  Mã:
  uses crt;
  var
      s,t:ansistring;
      i:qword;
  begin
      clrscr;
      {$ Tao xau S la 10000 ki tu }
      s:='';
      i:=0;
      while i<20000 do
          begin
              inc(i);
              s:=s+'a';
          end;
      writeln(length(s));
      t:='b';
      {write('Nhap s: ');
      readln(s);
      write('Nhap t: ');
      readln(t);}
      i:=1;
      while i<length(s) do
          begin
              if copy(s,i,length(t))=t then
                  begin
                      writeln(i);
                      readln;
                      exit;
                  end;
              inc(i,1);
          end;
      writeln('-1');
      readln
  end.
  Ở đây mình tạo xâu S là 'aaa...' và tìm chữ 'b' trong xâu đó. Do vậy nên chương trình sẽ chạy hết cả xâu.

 14. Đã cảm ơn Vuh:

  nngoc 

 15. #11
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 374302
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  12

  Reply: Ai pro Pascal xem giúp em bài này đã đúng chưa

  Trích Nguyên văn bởi Vuh Xem bài viết
  Bạn thử code này nhé, chạy đến 20000 mà chưa tới 1s đâu.
  Mã:
  uses crt;
  var
      s,t:ansistring;
      i:qword;
  begin
      clrscr;
      {$ Tao xau S la 10000 ki tu }
      s:='';
      i:=0;
      while i<20000 do
          begin
              inc(i);
              s:=s+'a';
          end;
      writeln(length(s));
      t:='b';
      {write('Nhap s: ');
      readln(s);
      write('Nhap t: ');
      readln(t);}
      i:=1;
      while i<length(s) do
          begin
              if copy(s,i,length(t))=t then
                  begin
                      writeln(i);
                      readln;
                      exit;
                  end;
              inc(i,1);
          end;
      writeln('-1');
      readln
  end.
  Ở đây mình tạo xâu S là 'aaa...' và tìm chữ 'b' trong xâu đó. Do vậy nên chương trình sẽ chạy hết cả xâu.
  Em cám ơn anh. Khi S và đặc biệt là T dài ra thì hình như chạy không nổi. Em thử trường hợp chuỗi S lên 10^5 và T là 20000 thì thấy chậm hẳn.

 16. #12
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 374500
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  5

  Reply: Ai pro Pascal xem giúp em bài này đã đúng chưa

  Code của anh vẫn chạy bình thường mà, đã tăng S lên 10^5 và T lên 20 000 vẫn chỉ xấp xỉ 1s thôi.
  Mã:
  uses crt;
  var
      s,t:ansistring;
      i:qword;
  begin
      clrscr;
      s:='';
      i:=0;
      while i<100000 {10^5} do
          begin
              inc(i);
              s:=s+'a';
          end;
      i:=0;
      while i<20000 do
          begin
              inc(i);
              t:=t+'b';
          end;
      {write('Nhap s: ');
      readln(s);
      write('Nhap t: ');
      readln(t);}
      i:=1;
      while i<length(s) do
          begin
              if copy(s,i,length(t))=t then
                  begin
                      writeln(i);
                      readln;
                      exit;
                  end;
              inc(i,1);
          end;
      writeln('-1');
      readln
  end.
  Mà hình như là đọc từ file với dữ liệu quá lớn sẽ rất lâu, file chứa cả S và T tổng cộng là 100 000+20 000=120 000 byte=120 MB.
  Bạn thử bỏ phần đọc file xem tốc độ có được cải thiện không.

Trang 1/2 12 cuối