Chia sẻ bài học về lập trình php - bài học về câu lệnh echo trong php
1. Cách xuất nội dung trong PHP


Để xuất ra màn hình một nội dung gì ta cần sử dụng câu lệnh echo


Cú pháp:
echo "nội dung cần in ở đây";
1
echo "nội dung cần in ở đây";
Chú ý: khi kết thúc câu lệnh trong php các bạn cần có dấu ;


Câu lệnh echo còn giúp chúng ta xuất ra màn hình một cấu trúc HTML phức tạp


Ví dụ:
echo '<h1 align = "center">Học viện Công nghệ Vietpro</h1>';
1
echo '<h1 align = "center">Học viện Công nghệ Vietpro</h1>';

nguồnietpro.net.vn