Đang chán......
Tớ không biết cái gì nhảy vô chơi @@
chưa gì thua non rồi mấy bạn ơi