Cho trước một xâu kí tự gồm toàn các chữ số. Hãy loại bỏ một số kí tự khỏi xâu sao cho các kí tự cuối cùng còn lại là một dãy giảm dần và theo đúng thứ tự đó tạo nên một số lớn nhất.
Dữ liệu vào: cho trong tệp IN.TXT
Dữ liệu ra: xâu kết quả trong tệp OUT.TXT
Ví dụ:
CHUOI.INP CHUOI.OUT
'64562372361247120686005007710137667690' 764210