1/Taïo vaø nhaäp döõ lieäu cho caùc baûng sau:
SVIEN(MASV, TEN, NAMT, KHOA)
MHOC(MAMH, TEN_MH, TINCHI, KHOA)
DKIEN(MAMH, MAMH_TRUOC)
K_HOC(MAKH, MAMH, HOCKY, NAM, GV)
KQUA(MASV, MAKH, DIEM)

T_SVIEN :
MASV TEN NAMT KHOA
10 Thuy 1 Toan
17 Son 1 CNTT
8 Baûo 2 CNTT
9 Hung 2 Toan


T_MHOC:
MAMH TEN_MH TINCHI KHOA
COSC1310 Nhaäp moân tin hoïc 4 CNTT
COSC3320 Caáu truùc döõ lieäu 4 CNTT
MATH2410 Toùan rôøi raïc 3 Toan
COSC3380 Cô sôû döõ lieäu 3 CNTT
COSC3390 PTTK HTTT 4 CNTT
MATH2408 Giaûi Tích 4 Toan


T_DIEN:
MAMH MAMH_TRUOC
COSC3390 COSC3320
COSC3380 COSC3320
COSC3380 MATH2410
MATH2410 MATH2408
COSC3320 COSC1310


T_K_HOC:
MAKH MAMH HOCKY NAM GV
190 COSC3320 2 87 Nieân
85 MATH2410 1 86 Kim
92 COSC1310 1 87 An
102 COSC3320 2 87 Nieân
112 MATH2410 1 87 Chaân
119 COSC1310 1 87 An
135 COSC3380 1 87 Sôn
192 COSC3390 2 87 Bích


T_KQUA:
MASV MAKH DIEM
17 112 8
17 119 6
8 85 6
8 92 10
8 102 8
8 135 10
9 112 9
9 119 10
10 119 6
10 112 4

2. In ra teân caùc sinh vieân
3. In teân moân hoïc vaø soá chöùng chæ
5. Cho bieát caùc maõ soâ moân hoïc phaûi hoïc tröôùc moân coù maõ soá COSC3320
6. Cho bieát caùc maõ soâ moân hoïc phaûi hoïc sau moân coù maõ soá COSC3320.
7. Cho bieát teân sinh vieân vaø caùc moân hoïc maø sinh vieân ñoù tham gia vôùi keát quaû cuoái khoùa treân 7 ñieåm.
8. Cho bieát teân s inh vieân thuoäc veà khoa coù phuï traùch moân hoïc “Tooaùn rôøi raïc”
9. Cho bieát teân caùc moân hoïc phaûi hoïc ngay tröôùc moân “Cô sôû döõ lieäu”.
10. Cho bieát teân caùc moân hoïc phaûi hoïc ngay sau moân “Cô sôû döõ lieäu”.
11. Cho bieát teân sinh vieân vaø ñieåm trung bình cuûa sinh vieânñoù trong töøng hoïc kyø cuûa töøng nieân hoïc.
12. Cho bieát sinh vieân ñaït ñieåm cao nhaát
13. Cho bieát teân sinh vieân tham döï taát caû caùc moân hoïc.
14. Hieän DS sinh vieân (TEN, MASV) coù ñieåm cao nhaát cuûa nhöõng moân hoïc naêm trong nhieàu khoùa hoïc nhaát.
15. Trong töøng naêm hoïc, hoïc kyø naøo coù soá moân nhieàu nhaát
Thoâng tin caàn hieän :NAM, HOCKY, SOMON_NHIEU_NHAT.

Baøi taäp soá 2
1/Taïo vaø nhaäp döõ lieäu cho caùc baûng sau:
SVIEN(MASV, TEN, NAMT, KHOA)
MHOC(MAMH, TEN_MH, TINCHI, KHOA)
DKIEN(MAMH, MAMH_TRUOC)
K_HOC(MAKH, MAMH, HOCKY, NAM, GV)
KQUA(MASV, MAKH, DIEM)

T_SVIEN :
MASV TEN NAMT KHOA
10 Thuy 1 Toan
17 Son 1 CNTT
8 Baûo 2 CNTT
9 Hung 2 ToanT_MHOC:
MAMH TEN_MH TINCHI KHOA
COSC1310 Nhaäp moân tin hoïc 4 CNTT
COSC3320 Caáu truùc döõ lieäu 4 CNTT
MATH2410 Toùan rôøi raïc 3 Toan
COSC3380 Cô sôû döõ lieäu 3 CNTT
COSC3390 PTTK HTTT 4 CNTT
MATH2408 Giaûi Tích 4 ToanT_DIEN:
MAMH MAMH_TRUOC
COSC3390 COSC3320
COSC3380 COSC3320
COSC3380 MATH2410
MATH2410 MATH2408
COSC3320 COSC1310T_K_HOC:
MAKH MAMH HOCKY NAM GV
190 COSC3320 2 87 Nieân
85 MATH2410 1 86 Kim
92 COSC1310 1 87 An
102 COSC3320 2 87 Nieân
112 MATH2410 1 87 Chaân
119 COSC1310 1 87 An
135 COSC3380 1 87 Sôn
192 COSC3390 2 87 BíchT_KQUA:
MASV MAKH DIEM
17 112 8
17 119 6
8 85 6
8 92 10
8 102 8
8 135 10
9 112 9
9 119 10
10 119 6
10 112 4