Em có DVD california 888b này nhưng tìm mãi không có thông tin nào cũng như không tìm được DVD karaoke (đĩa cũ đã mất và ko nhơ), mong anh/em chỉ giúp