Hướng dẫn sử dụng công cụ Scale ,Reshape ,Shear trong Adbole Ilustrator

Mã:
https://www.youtube.com/watch?v=-hZSiyPV-l8