Quan!

- Trong các quan, có quan thanh liêm, quan tham, quan dốt... đúng không?

- Đúng thế!

- Vậy quan giỏi thì còn gọi là quan gì?

- Gọi là... quan tài, vì tài giỏi hay bị trù dập nên chết sớm đấy! - !!!