Điềm gì

Cuốc kêu là gọi mùa hè
Ve kêu để gọi nắng về cho ta
Chuồn chuồn bay thấp: mưa sa
Em đi qua cửa nhà ta, điềm gì?