kết quả từ 1 tới 7 trên 7

phủ đoạn

 1. #1
  Ðến Từ
  Bắc Giang
  Thành Viên Thứ: 390262
  Bài gửi
  4

  phủ đoạn

  HTML Code:
  program PhuDoan1;uses crt;constmn = 2002; bl = #32; nl = #13#10;
  fn = 'doan.inp'; gn = 'doan.out';
  typeKieuDoan = recorda,b: integer;id: integer; { Chỉ số đoạn }end;
  md1 = array[0..mn] of KieuDoan;
  mi1 = array[0..mn] of integer;var n: integer; { n - so luong doan }
  d: md1; { cac doan }
  f,g: text;t: mi1;x, y: integer; { Doan can phu }
  procedure Doc;var i: integer;
  begin
  assign(f,fn);
   reset(f); 
  readln(f,n);readln(f,x, y);
  for i := 1 to n do
  begin
  readln(f,d[i].a,d[i].b);d[i]. id := i;
  end;close(f);
  end;
  procedure Qsort(l,r: integer): tự viết
  (*----------------------------------------Duyet nguoc cac doan d[s..e]tim doan i dau tien thoa d[i].a <= x---------------------------------------*) 23
  function Tim(s,e,x: integer): integer;
  var i: integer;
  begin
  Tim := 0;
  for i := e downto s do
  if (d[i].a <= x) then
  begin
  Tim := i;exit;end;end;
  procedure Ket(k: integer): tự viết
  procedure XuLi;var i,j,k,v: integer; { k - so doan tim duoc }
  beginv := x;k := 0;
   t[k] := 0;
  repeatj := Tim(t[k]+1,n,v);if (j = 0) then 
  { Khong tim duoc }begin Ket(0); { vo nghiem } 
  exit; end;
  v := d[j].
  b; k := k + 1; t[k] := j;
  until (v >= y);Ket(k); { co nghiem }
  end;
  BEGIN
  doc; 
  qsort(1,n); 
  xuli;
   END.
  procedure Ket(k: integer): giúp mình viết đoạn này với ạ
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: phủ đoạn

  - Bài này bạn cần phải cho biết đề bài. Đại ý của bài này mình đoán sơ sơ là: cho N đoạn thẳng trên trục số và 1 đoạn [x, y]; yêu cầu tìm K đoạn (bất kỳ, ít đoạn nhất,..) trong số N đoạn để che phủ toàn bộ đoạn [x, y].
  - Tìm K đoạn như thế nào thì phụ thuộc vào phần sort của bạn. Mình nghĩ nếu đã sort lại rồi mà còn dùng linear search thì thuật toán hơi kém hiệu quả khi phải chạy tới O(n^2) lận.
  - Phần 'procedure Ket' thì đây là xuất kết quả. Mình nghĩ là xuất chỉ số của đoạn cần bởi vì khi lưu trữ bạn có lưu lại chỉ số. Lần nữa, bạn nên post đề cho rõ ràng vì đây chỉ là suy đoán của mình.
  Mã:
  procedure Ket(k : integer);
  var i : integer;
  begin
    assign(f, gn);
    rewrite(f);
    writeln(f, k);
    for i := 1 to k do
      writeln(d[t[i]].id); ...
  end;
  LCD: 13.3" 1920x1080 IPS
  CPU: Intel i7 - 4700MQ (2.4 GHz - 3.4 GHz)
  GPU: Nvidia GTX 765m with GDDR5 2GB
  RAM: 2x8GB G.Skill 2133
  HDD: Samsung SSD 850 Pro 512 GB
  2 kg.

 3. #3
  Ðến Từ
  Bắc Giang
  Thành Viên Thứ: 390262
  Bài gửi
  4

  Reply: phủ đoạn

  DỀ NHƯ THẾ NÀY BẠN AK.
  Bài 1.7 Phủ đoạn 1
  Cho N đoạn thẳng trên trục số với các điểm đầu ai và điểm cuối bi
  là những số nguyên trong khoảng 1000..1000, ai < bi.
  Hãy chỉ ra ít nhất K đoạn thẳng sao cho khi đặt chúng trên trục số thì có thể phủ kín
  đoạn [x, y] với tọa độ nguyên cho trước.
  DOAN.INP DOAN.OUT Dữ liệu vào: tệp văn bản DOAN.INP: xem bài trước
  Dữ liệu ra: tệp văn bản DOAN.OUT
  Dòng đầu tiên: số K, nếu vô nghiệm K = 0.
  Tiếp theo là K số tự nhiên biểu thị chỉ số của các đoạn
  thẳng phủ kín đoạn [x, y].
  Thí dụ này cho biết ít nhất là 3 đoạn 1, 3 và 4 sẽ phủ kín
  đoạn [3, 23].
  5
  3 23
  1 15
  3 10
  8 20
  17 25
  2 7
  theo bạn khi đã sắp xếp lại rồi mình làm cách nào để không cần inear search

 4. #4
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: phủ đoạn

  Trước tiên, cho mình hỏi bạn sort cái gì theo thứ tự nào? Bạn nói ý tưởng ko cần code cũng đc.

 5. #5
  Ðến Từ
  Bắc Giang
  Thành Viên Thứ: 390262
  Bài gửi
  4

  Reply: phủ đoạn

  mình Sắp các đoạn tăng theo đầu phải b.

 6. #6
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: phủ đoạn

  Trích Nguyên văn bởi huyhung123 Xem bài viết
  mình Sắp các đoạn tăng theo đầu phải b.
  À, nếu là thế thì phải linear search thôi vì cái sort và tìm kiếm khác nhau.

 7. #7
  Ðến Từ
  Bắc Giang
  Thành Viên Thứ: 390262
  Bài gửi
  4

  Reply: phủ đoạn

  program PhuDoan1;
  uses crt;
  const
  mn = 2002; bl = #32; nl = #13#10;
  fn = 'doan.inp'; gn = 'doan.out';
  type
  KieuDoan = record
  a,b: integer;
  id: integer; { Ch? s? do?n }
  end;
  md1 = array[0..mn] of KieuDoan;
  mi1 = array[0..mn] of integer;
  var n: integer; { n - so luong doan }
  d: md1; { cac doan }
  f,g: text;
  t: mi1;
  x, y: integer; { Doan can phu }
  procedure Doc;
  var i: integer;
  begin
  assign(f,fn); reset(f); readln(f,n);
  readln(f,x, y);
  for i := 1 to n do
  begin
  readln(f,d[i].a,d[i].b);
  d[i].id := i;
  end;
  close(f);
  end;
  procedure Qsort(t,p: integer);
  var i,j,m: integer;
  x: KieuDoan;
  begin
  i := t; j := p; m := d[(i + j) div 2].b;
  while (i <= j) do
  begin
  while (d[i].b < m) do i := i + 1;
  while (m < d[j].b) do j := j - 1;
  if (i <= j) then
  begin
  x := d[i]; d[i] := d[j]; d[j] := x;
  i := i + 1; j := j - 1;
  end;
  end;
  if (t < j) then Qsort(t,j);
  if (i < p) then Qsort(i,p);
  end;


  function Tim(s,e,x: integer): integer;
  var i: integer;
  begin
  Tim := 0;
  for i := e downto s do
  if (d[i].a <= x) then
  begin
  Tim := i;
  exit;
  end;
  end;
  procedure ket(k: integer);
  var i: integer;
  begin
  assign(f,gn);
  rewrite(f);
  writeln(f,k);
  for i:= 1 to k do
  writeln(f,d[t[i]].id);
  close(f);
  end;


  procedure XuLi;
  var i,j,k,v: integer; { k - so doan tim duoc }
  begin
  v := x;
  k := 0; t[k] := 0;
  repeat
  j := Tim(t[k]+1,n,v);
  if (j = 0) then { Khong tim duoc }
  begin Ket(0); { vo nghiem } exit; end;
  v := d[j].b; k := k + 1; t[k] := j;
  until (v >= y);
  Ket(k); { co nghiem }
  end;
  BEGIN
  doc; qsort(1,n); xuli;
  END.
  Nguyên chương trình minhg làm đây bạn
  khi mình in ra thì kết quả như thế này
  3
  1
  3
  4