1/ Đại chiến mùa hè: Sào huyệt Kiến.

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tham gia phó bản Sào huyệt Kiến (mức Thường)đích thân hạ Nữ Vương Kiến sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng. Mỗi ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ 1 lần.

Thời gian tổ chức sự kiện:

Sự kiện diễn ra từ ngày 15/07/2011 đến hết ngày 27/07/2011

Phần thưởng:

- Gunner hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 2000 kinh nghiệm, 2000 vàng1 "Huyền vũ tinh thạch"

2/ Đại chiến mùa hè: Vương thành Gà.

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tham gia phó bản Vương Thành Gà (mức Thường)đích thân hạ Quốc Vương Gà sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng. Mỗi ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ 1 lần.

Thời gian tổ chức sự kiện:

Sự kiện diễn ra từ ngày 15/07/2011 đến hết ngày 27/07/2011

Phần thưởng:

- Gunner hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 3000 kinh nghiệm, 2000 vàng1 "Chu tước tinh thạch"

3/ Đại chiến mùa hè: Rừng sâu nguy hiểm.

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tham gia phó bản Bộ Lạc Tà Thần (mức Thường)đích thân hạ Boss Sulan sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng. Mỗi ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ 1 lần.

Thời gian tổ chức sự kiện:

Sự kiện diễn ra từ ngày 15/07/2011 đến hết ngày 27/07/2011

Phần thưởng:

- Gunner hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 3000 kinh nghiệm, 3000 vàng1 "Thanh long tinh thạch"

4/ Đại chiến mùa hè: Chiếm lĩnh pháo đài.

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tham gia phó bản Phào Đài Hắc Ám (mức Thường)đích thân hạ Boss Minotaure sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng. Mỗi ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ 1 lần.

Thời gian tổ chức sự kiện:

Sự kiện diễn ra từ ngày 15/07/2011 đến hết ngày 27/07/2011

Phần thưởng:

- Gunner hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 3000 kinh nghiệm, 3000 vàng và 1 "Bạch Hổ tinh thạch".

5/ Đại chiến mùa hè: Tinh thạch ngàn năm.

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner thu thập đủ 1 "Huyền Vũ tinh thạch", 1 "Chu Tước tinh thạch", 1 "Thanh Long tinh thạch"1 "Bạch Hổ tinh thạch" để hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng.

Thời gian diễn ra hoạt động:

Sự kiện diễn ra từ ngày 15/07/2011 đến hết ngày 27/07/2011

Phần thưởng:

- Gunner hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 5000 kinh nghiệm, 1000 lễ kim và 1 "Thiên thần chúc phúc“. Sử dụng "Thiên thần chúc phúc“ sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm sau
Tên Số lượng Tình trạng Thời hạn Hình ảnh [Đá cường hóa 3] 1 Khóa - [Đá cường hóa 4]/td> 1 Khóa - [Đá cường hóa 5] 1 Khóa - [Huân chương] 2 Khóa - [Huân chương] 5 Khóa - [Huân chương] 9 Khóa - [Nước kinh nghiệm 2] 1 Khóa - [Nước kinh nghiệm 3] 1 Khóa - [Nước kinh nghiệm 4] 1 Khóa -