Học phí Học viện Ngoại giao 2017 - 2018 - 2019

Học viện Ngoại giao có vai trò rất quan trọng trong việc đối ngoại cho Bộ Ngoại Giao, Đảng và Nhà nước. trường đào tạo cho sinh viên các kĩ năng như nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại. khi học tập tại trường sinh viên có thể học tập trong một môi trường tốt và có thể thực hành trong khi học.
Trường đang tập trung đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng cán bộ đối ngoại và có chức năng nghiên cứu, tham mưu tư vấn chính sách đối ngoại cho Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước.

Học phí Học viện Ngoại giao 2017 - 2018 - 2019

Hiện nay, Học viện Ngoại giao đào tạo đầy đủ các hệ bậc, bao gồm:
 • Đại học – cao đẳng
 • Sau đại học
 • Ngắn hạn

Trường Học viện Ngoại giao có tổng cộng 8 Khoa ngành đào tạo, cụ thể:
 • Khoa lí luận chính trị
 • Khoa chính trị quốc tế và ngoại giao
 • Khoa kinh tế quốc tế
 • Khoa luật quốc tế
 • Khoa truyền thông và VHDN
 • Khoa tiếng anh
 • Khoa tiếng pháp
 • Khoa tiếng trung quốc

Các ngành đào tạo chủ lực:
- Ngành Quan hệ quốc tế
- Ngành Ngôn ngữ Anh
- Ngành Kinh tế quốc tế
- Ngành Luật quốc tế
- Ngành Truyền thông quốc tế

Trong năm tuyển sinh 2017, Học Viện Ngoại giao đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh như sau:
Học phí Học viện Ngoại giao 2017 - 2018 - 2019

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy hệ tiêu chuẩn:
Về mức học phí đối với đại học chính quy, Nhà trường dự kiến sẽ thu mức học phí theo quy định hiện nay, cụ thể là 670.000 đồng/ sinh viên/ tháng (tức là 6.700.000 đồng/ sinh viên/ năm). Và mức học phí sẽ tăng 10% theo từng năm học.

Xem thêm: Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017 - 2018 - 2019