Học phí Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội	2017 - 2018 - 2019

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội là một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở tạo ra nguồn lực công nghệ cho cả nước.
Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đang hướng đến chất lượng đào tạo qua cơ sở hạ tầng và chương trình giảng dạy. trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội dang đầu tư các thiết bị hiện đại để phục vụ cho công tác giảng dạy.

Học phí Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội	2017 - 2018 - 2019

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạc các hệ bậc sau:
 • Đào tạo đại học
 • Đào tạo sau đại học

Hiện nay, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội có các khoa như sau:
 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Khoa Điện tử Viễn thông
 • Khoa Vật lý KT và CN Nanô
 • Khoa Cơ học kỹ thụât và Tự động hoá

Các ngành đào tạo uy tín tại trường:
 • Công nghệ Thông tin
 • Công nghệ Điện tử Viễn thông
 • Vật liệu và Linh kiện Nanô
 • Cơ học kỹ thuật
 • Công nghệ Nanô Sinh học
 • Cơ học
 • Ngành Khoa học máy tính.
 • Ngành Hệ thống thông tin.
 • Ngành Truyền thông và Mạng máy tính

Năm 2017, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra tiếu chí tuyển sinh cụ thể như sau:
Học phí Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội	2017 - 2018 - 2019

Hiện tại, Nhà trường cũng đã công bố mức học phí trong năm học 2017 – 2018 như sau:
 • Chương trình đào tạo chất lượng cao: 30 triệu/ năm học (không tăng đối với các năm học sau)
 • Chương trình đào tạo khác: 870.000 đồng/ tháng

Xem thêm: Học phí Đại học Ngoại thương - Cơ sở phía Nam 2017 - 2018 - 2019