Học phí Đại học Văn hóa TPHCM 2017 - 2018 - 2019 mới nhất

Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh là một trường đại học ở phía Nam thuộc Bộ Văn hoa- Thể thao và Du lịch. Trường là nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hóa - thông tin trình độ đại học và sau đại học cho khắp cả nước.
Trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh đưa các chương trình dạy về các ngành được cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền cho phép; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa và khoa học xã hội nhân văn. Đó là một trong những mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin của trường.

Hiện nay, trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh có 11 khoa cụ thể gồm:
 • Khoa quản lý văn hóa – nghệ thuật
 • Khoa văn hóa học
 • Khoa văn hóa dân tộc thiểu số
 • Khoa di sản văn hóa
 • Khoa thư viện – thông tin
 • Khoa xuât bản
 • Khoa truyền thông
 • Khoa du lịch
 • Khoa lý luận chính trị và kiến thức đại cương
 • Khoa sau đại học
 • Khoa tại chức

Các ngành đào tạo uy tín tại trường:
 • Khoa học Thư viện
 • Bảo tàng học, chuyên ngành Bảo tồn - Bảo tàng
 • Bảo tàng học, chuyên ngành Bảo quản hiện vật Bảo tàng
 • Việt Nam học, chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch
 • Kinh doanh xuất bản phẩm,
 • Kinh doanh xuất bản phẩm,chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp xuất bản phẩm
 • Quản lý văn hóa, chuyên ngành (1) Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội
 • Quản lý văn hóa, chuyên ngành (2) Quản lý Di sản văn hóa
 • Quản lý văn hóa, chuyên ngành (3) Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật
 • Quản lý văn hóa, chuyên ngành (4) Biểu diễn âm nhạc
 • Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam
 • Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa
 • Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

Năm 2017, trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh đưa ra các chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:
Học phí Đại học Văn hóa TPHCM 2017 - 2018 - 2019 mới nhất
Học phí Đại học Văn hóa TPHCM 2017 - 2018 - 2019 mới nhất

Học phí:
Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy
- Học phí được áp dụng theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02-10-2015 của Chính phủ.
- Năm học 2017-2018 học phí dự kiến sẽ thu là: 7.400.000 đồng/sinh viên.
- Học phí được thu theo tín chỉ đối với từng khóa học và ngành học.

Xem thêm: Học phí Đại học Quốc tế ĐHQG TPHCM 2017 - 2018 - 2019 mới nhất