kết quả từ 1 tới 2 trên 2

[HELP] Resize ảnh khi upload C#

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 273769
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  38

  Question [HELP] Resize ảnh khi upload C#

  Code dưới đây em đã thêm dc vào DB và show được lên gridview rồi. nhưng show lên thì ảnh to đúng, giữ nguyên size gốc. GIờ em muốn resize cho vừa đẹp để hiển thị lên gridview trong webform ạ
  Thanks~~
  Mã:
  public partial class _Default : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }
    protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
  
  
    }
    protected void btnadd_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SqlDsSanpham.InsertParameters["id_sanpham"].DefaultValue = txtid_sanpham.Text;
      SqlDsSanpham.InsertParameters["id_danhmuc"].DefaultValue = DV1.SelectedValue;
      SqlDsSanpham.InsertParameters["ten_sanpham"].DefaultValue = txt_tensanpham.Text;
      SqlDsSanpham.InsertParameters["img_sanpham"].DefaultValue = Upload.FileName.ToString();
      SqlDsSanpham.InsertParameters["gia_sanpham"].DefaultValue = txt_giasanpham.Text;
      SqlDsSanpham.InsertParameters["des_sanpham"].DefaultValue = txt_chitiet.Text;
  
  
      string filename = Path.GetFileName(Upload.PostedFile.FileName);
      Upload.SaveAs(Server.MapPath("~/images/" + filename));
  
  
      try
      {
        SqlDsSanpham.Insert();
        txtid_sanpham.Text = "";
        DV1.Items.Add("--Chọn một danh mục--");
        DV1.DataBind();
        txt_tensanpham.Text = "";
        txt_giasanpham.Text = "";
        txt_chitiet.Text = "";
        lblthongbao.Text = "Thêm thành công.<br/><br/>";
        GridView1.DataBind();
        lblthongbao.Text = "Thêm thành công.<br/><br/>";
      }
      catch (Exception ex)
      {
        lblthongbao.Text = "Một lỗi đã xảy ra, Vui lòng kiểm tra lại.<br/><br/>";
      }
    }
  }
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 358027
  Bài gửi
  1.716

  Reply: [HELP] Resize ảnh khi upload C#

  Đã có code xử lý ảnh đâu bạn mới có code save file lưu lên server

  Đây là một phần code mình viết dùng DrawImage để xử lý Resize ảnh mà vãn giữ tỉ lệ kích thước ban đầu dựa trên vùng chọn trong sản phẩm Anime Media Center

  Mã:
      private Image ResizeImage(Image image, int width, int height) // giu ti le khi thay doi kich thuoc hinh anh
      {
        // khoi tao hinh anh dich
        Bitmap newImage = new Bitmap(width, height); // thiet lap kich thuoc
        Graphics graphics = Graphics.FromImage((Image)newImage); // bat dau chinh sua
  
  
        // thong so nguon
        int posX = 0; // toa do X
        int posY = 0; // toa do Y
        int srcWidth = image.Width; // chieu rong
        int srcHeight = image.Height; // chieu cao
  
  
        // ti le hien thi
        double srcRatio = (double)(srcWidth / srcHeight); // ti le nguon
        double descRatio = (double)(width / height); // ti le dich
  
  
        // tinh toan lai thong so nguon cho phu hop
  
  
        if (srcRatio < descRatio) // ti le nguon < dich, chieu cao anh xa be hon
        {
          int newHeight = (int)(srcWidth * height / width); // tinh chieu cao anh xa
          posY = (int)((srcHeight - newHeight) / 2); // tinh toa do Y moi
          srcHeight = newHeight; // thiet lap chieu cao moi
        }
  
  
        if (srcRatio > descRatio) // ti le nguon > dich, chieu rong anh xa be hon
        {
          int newWidth = (int)(srcHeight * width / height); // tinh chieu rong anh xa
          posX = (int)((srcWidth - newWidth) / 2); // tinh toa do X moi
          srcWidth = newWidth; // thiet lap chieu rong moi
        }
  
  
        // tien hanh chinh sua
        Rectangle srcRectangle = new Rectangle(posX, posY, srcWidth, srcHeight); // thong so nguon
        Rectangle descRectangle = new Rectangle(0, 0, width, height); // thong so dich
        graphics.DrawImage(image, descRectangle, srcRectangle, GraphicsUnit.Pixel); // ve lai hinh anh
        graphics.Dispose(); // ket thuc chinh sua
  
  
        // tra lai hinh anh moi
        return (Image)newImage;
      }

 3. Đã cảm ơn gunshot9x: