Thuở nhỏ thường ai cũng có cho mình những mơ ước về nghề nghiệp riêng ví dụ như muốn lớn lên trở thành thầy giáo cô giáo để dậy dỗ học sinh, muốn trở thành công an để bảo vệ gia đình và mọi người truy tìm tội phạm, muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người... Hoặc có rất nhiều mơ ước về nghề nghiệp khác có thể do bố mẹ hướng hoặc do vô tình xem 1 đoạn phim nào đó và gây yêu thích. Công việc là một chủ đề không mới nhưng cũng khá khó. Tôi giới thiệu các bạn đoạn văn giới thiệu công việc (bác sĩ và cô giáo). Mỗi nghề đều có những đặc điểm, tính chất khác nhau để khai thác. Các bạn đọc và tham khảo.

Write a paragraph about your future job in English
(Viết 1 đoạn văn ngắn về công việc tương lai bằng tiếng anh)
From childhood, each person has a dream to pursue. To me, I want to be a teacher when I grow up. First, teacher has wide knowledge about many subjects so that she can make her best effort to teach student. As knowledge is power leading to success, no one can succeed without it. Second, being a teacher, one can learn from themselves, society and social relationship. A good teacher is the one who know how to balance virtues between teacher and student. Third, knowledge is limitless, being a teacher brings us higher job opportunities than other careers. Especially, human are leading a rapidly developing lifestyle, there is a large need of teachers for young generation. However, the benefits also come with drawback. Although it’s a good job, the teacher has to suffer from several stresses such as: score, teaching method, students and theirs parents. Therefore, patience, diligence and good qualification are thought to be 3 main key factors to become a good teacher. In near future, I hope to be an English teacher so that I can bring a popular foreign language to students at isolated areas. Since everyone are born fair, all the students have a right to go to school and learn from theirs friends, teachers. Despite the challenge of the job, I always choose to pursue my dream.

Bản dịch
Từ bé, mỗi người luôn có ước mơ để theo đuổi. Đối với tôi, tôi muốn trở thành cô giáo khi lớn lên. Đầu tiên, cô giáo có kiến thức sâu rộng về nhiều ling vực và có thể cố gắng hết sức để dạy học sinh. Bởi vì kiến thức là sức mạnh dẫn đến thành công, không ai có thể thành công nếu thiếu nó. Thứ hai, một giáo viên có thể học từ họ, xã hội và những mối quan hệ khác. Gíao viên tốt là người biết cân bằng giữa học sinh và giáo viên. Kiến thức là không giới hạn, làm giáo viên mang đến cho chúng ta cơ hội việc làm nhiều hơn. Đặc biệt, con người đang sống một cuộc sống phát triển nhanh nên cần rất nhiều giáo viên cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, lợi luôn đi với hại. Giáo viên là một công việc tốt, nhưng họ phải trải qua rất nhiều căng thẳng như điểm số, phương pháo dạy, học sinh và phụ huynh. Vì thế kiên nhẫn, thông minh, được đào tạo tốt là 3 yếu tố cơ bản để trở thành nhà giáo. Trong tương lai tôi mong muốn trở thành giáo viên tiếng anh để có thể mang một thứ tiếng nước ngoài đến những vùng hẻo lánh. Bởi vì mọi người sinh ra đều bình đẳng, tất cả học sinh đều có quyền được đến trường học tập từ thầy cô, bạn bè. Bất chấp những thách thức nghề nghiệp, tôi luôn chọn theo đuổi ước mơ của mình.

Doctor (Bác sĩ)
In modern society, there have been lots of jobs, which help country develop. When I grow up, I want to be a doctor in order to help sick people. Health is a key factor of a developing country. Doctor plays an important part in a rapidly changing technological world as there are an increasing number of sophisticated diseases. Moreover, being a doctor not only helps patient but also ensure our family health. Imagine there appears emergency, it’s better for those who are doctors to solve any problems. Besides, health is power; therefore, doctor brings happiness to several disappointed family, Doctors are often said to be “second mother” because of saving a lot of lives. However, it’s not easy to become one. It takes 6 years to learn to be a main doctor, unlike other subjects. Specifically in United States, students who want to graduate medicine universities have to learn at least 11 years or even almost their all life. Furthermore, a doctor has to be well qualified in addition to devoting to patient and the job. They must be required deep knowledge about both medicine and English so that they can examine many sources of document.

Bản dịch
Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều công việc đóng góp xã hội phát triển. Khi lớn lên, tôi móng muốn trở thành bác sĩ giúp đỡ những ngừơi bệnh. Sức khoẻ là yếu tố cơ bản của một xã hội phát triển. Bác sĩ à một phần quan trọng của một thế giới đang trên đà phát triển bởi vì xuất hiện ngày càng nhiều những bệnh phức tạp. Hơn nữa, bác sĩ không chỉ giúp đỡ bệnh nhân mà còn đảm bảo sức khoẻ gia đình mình. Thử tưởng tượng nếu gặp một trường hợp khẩn cấp, sẽ tốt hơn cho những ail à bác sĩ để giải quyết những vấn đề. Ngoài ra, sức khoẻ là sức mạnh cho nên bác sĩ là người đem đến hạnh phúc gia đình. Bác sĩ được ví như người mẹ thứ hai bởi vì đã cứu mạng sống nhiều người . Tuy nhiên, không dễ để trở thành bác sĩ. Cần 6 năm học để trở thành bác sĩ, không như những môn học khác. Cụ thể là Mỹ, học sinh muốn tốt nghiệp bác sĩ phải học 11 năm chuyên ngành hoặc thậm chí cả đời. Hơn nữa, môt người bác sĩ phải được huấn luyện tốt và biết hy sinh cho bênh nhân và sự nghiệp. Họ phải được trang bị kiến thức sâu sắc về y khoa và tiếng anh để có thể nghiên cứu nhiều tài liệu.
Hy vọng 2 bài viết trên có thể giúp các bạn nhiều trong việc học thêm từ, cụm từ và cách viết.

Xem thêm: Viết đoạn văn về môn thể thao mà bạn yêu thích bằng tiếng Anh có dịch: Bóng đá, cầu lông, bơi lội