Hướng dẫn cách viết 1 đoạn văn ngắn về chủ đề tình bạn bằng tiếng Anh có dịch sang tiếng Việt

Chủ đề tình bạn là chủ đề phổ biến trong tiếng anh. Khi viết về chủ đề này, các bạn có thể lồng một câu chuyện nhỏ đáng nhớ giữa mình và bạn thân để bfi viết them ý nghĩa. Các bạn đọc và tham khảo bài viết sau đây.

Viết đoạn văn về tình bạn bằng tiếng Anh có dịch
Chủ đề tình bạn rất thường gặp trong việc viết bài luận tiếng ANh ở câp 2 và 3 nên các bạn cần phải thực hành kỹ về chủ đề này

Bài luận 1: Write a paragraph about friendship in English
Viết đoạn văn ngắn về chủ đề tình bạn bằng tiếng anh
Individual has several relationships in their studying and working environment. To me, it is necessary to maintain friendship in daily life. As friend has no age limit everyone has friends, some are best friends other are friends. Having good friends brings people many advantages. They help us in different aspects of life, whenever we are in trouble or whatever we do. Friend is the one we can freely share opinion, thought, emotion and confidence. One feels better, trustful and comfortable when having a suitable friend. There are a large number of things friends can do together such as: traveling to new lands, going shopping in addition to sharing hobbies. Friendship is priceless and it has to be built on love, trust, caring without any exaggeration, flattery and pretensions. Therefore, a true friendship stands by you through thick and thin and makes you feel not lonely when being in a crowd. Besides, friendship has positive and negative effects in life. If we have good friends, they make us a happier and worthy life. In contrast, they may ruin our career and living if we choose bad friends. Therefore, no matter how often we meet each other, but how much you care and feel for another in good times as well as in bad times. Since famous saying states that: “To live life without the experience of friendship, is life without living”.

Bản dịch
Mỗi người có nhiều mối quan hệ trong môi trường học tập và làm việc. Đối với tôi, giữ được tình bạn trong cuộc sống là điều rất quan trọng. Bởi vì tình bạn không giới hạn tuổi tác, mọi ngừoi đều có bạn, một vài là bạn than, số khác là bạn bình thường. Có những người bạn tốt mang đến chúng ta nhiều lợi ích. Họ giúp đỡ ta rất nhiều trong cuộc sống, khi gặp khó khan hay bất cứ điều gì ta gặp phải. Bạn là người mà chúng ta có thể tự do chia sẻ ý nghĩ, cảm xúc và tâm sự. Một người cảm thấy tốt hơn, tin tưởng và thoải mái hơn khi pử bên một người bạn thực sự. Có rất nhiều việc những người bạn có thể làm với nhau như đi du lịch, mua sắm và chia sẻ sở thích. Tình bạn là đáng quý nó phải được xây dựng trên tình yêu, sự tin tưởng, quan tâm mà không dối trá hay nghi ngờ. Bởi thế tình bạn thực sự luôn ở bên bạn qua khó khăn thử thách và khiến bạn không cô đơn khi đứng giữa đám đông. Ngòai ra, tình bạn cũng có những tác đọng tích cực và tiêu cực lên cuộc sống. Nếu có những người bạn tốt, họ làm cho cuộc sống trở nên đáng sống và vui vẻ hơn. Ngược lại, họ có thể huỷ hoại sự nghiệp ta khi chọn chơi với những người xấu. Bởi thế, không quan trọng bạn gặp nhau mấy lần, mà là sự quan tâm cho nhau giữa lúc vui cũng như lúc buồn. Bởi vì ai đó đã nói rằng “sống cuộc sống không tình bạn, à sống mà như không sống.”

Bài luận 2: Viết đoạn văn ngắn về tình bạn bằng tiếng ANh - Friendship Topic
Vocabulary:
 • Mystery (n): Sự bí ẩn
 • Obstacle (n): Chướng ngại vật
 • Supportive (adj): Tính ủng hộ
 • Hesitation (n): Sự chần chừ, do dự

I have a best friend, and we have been together for more than 10 years. We were friends since secondary school, and we were classmates for many years. At first we did not like each other at all because our personalities are opposite, and it is still a mystery why we are still close till this day. Now we live together because we both study far from home, and now I consider her as a part of my family. Having a best friend is such a good thing, especially when both of us have no relatives around. We help each other overcome many obstacles in life, and we are always supportive towards the other. When I am in need, she immediately gives me a hand without hesitation. In return, I look after her whenever she has a problem or gets sick. Friendship is not all about give and take, but sometimes we give away without the thought of receiving anything. I love her so much, and I hope we can forever be friends.

Dịch:
Tôi có một người bạn thân thiết, và chúng tôi đã ở bên nhau được hơn 10 năm. Chúng tôi là bạn từ thời cấp hai, và chúng tôi đã là bạn học trong nhiều năm. Lúc đầu, chúng tôi không thích nhau chút nào vì tính cách của chúng tôi trái ngược nhau, và chuyện tại sao chúng tôi vẫn còn gần gũi cho đến ngày nay là một chuyện bí ẩn. Bây giờ chúng tôi sống cùng với nhau vì cả hai chúng tôi học xa nhà, và bây giờ tôi coi cô ấy như một phần của gia đình mình. Có một người bạn thân là một điều tốt, đặc biệt là khi cả hai chúng tôi không có người thân bên cạnh. Chúng tôi giúp nhau vượt qua nhiều trở ngại trong cuộc sống, và chúng tôi luôn ủng hộ đối phương. Khi tôi cần, cô ấy sẵn sàng giúp tôi một tay mà không cần do dự. Đổi lại, tôi chăm sóc cô ấy bất cứ khi nào cô ấy gặp vấn đề hoặc bị bệnh. Tình bạn không phải tất cả là về cho và nhận, nhưng đôi khi chúng ta cho đi mà không nghĩ đến việc nhận lại bất cứ thứ gì. Tôi yêu quý cô ấy rất nhiều, và tôi hy vọng chúng tôi có thể mãi mãi là bạn.


Bài luận 3: Viết đoạn văn tiếng ANh về chủ đề tình bạn, bạn thân
Vocabulary:
 • Criteria (n): Tiêu chí
 • Factor (n): Nhân tố
 • Encourage (v): Khuyến khích
 • Loyal (adj): Trung thành
 • Servant (n): Người hầu, người phục vụ
 • Betray (v): Phản bội
 • Sympathize (v): Thông cảm

There are many criteria to form a special friendship among people, and we need to make sure we are always good friends. First, two people need trust to be friends. If we do not believe in each other, we will never have a safe feeling when we are with him or her. Second, understanding is an important factor that pulls people closer. We always need at least one person to understand our feeling, therefore they can share and encourage us when we have problem. Third, we should be loyal to our friends. It is not that we are their servant or we have to follow their orders, but we have to make sure that we will never betray them. Betrayal can create a deep wound that will never heal, and true friends never stab in the back of the others. The last thing is we need to sympathize with our friends, and make sure that we can be with them when they need us. Being a good friend seems to be hard, but we can easily do it when we have true feeling from the bottom of our hearts.

Dịch:
Có nhiều tiêu chí để hình thành một tình bạn đặc biệt giữa mọi người, và chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta luôn là những người bạn tốt. Đầu tiên, hai người cần tin tưởng nhau để có thể làm bạn. Nếu chúng ta không tin tưởng lẫn nhau, chúng ta sẽ không bao giờ có cảm giác an toàn khi ở bên anh ấy hoặc cô ấy. Thứ hai, sự thấu hiểu là một yếu tố quan trọng giúp kéo mọi người lại gần hơn. Chúng ta luôn cần ít nhất một người để thấu hiểu được cảm giác của mình, do đó họ có thể chia sẻ và khuyến khích chúng ta khi chúng ta gặp vấn đề. Thứ ba, chúng ta nên trung thành với bạn bè mình. Điều đó không phải chúng ta là người phục vụ của họ hay chúng ta phải tuân theo mệnh lệnh của họ, nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bao giờ phản bội họ. Sự phản bội có thể tạo ra một vết thương sâu sắc sẽ không bao giờ lành, và những người bạn thật sự sẽ không bao giờ đâm sau lưng người khác. Điều cuối cùng là chúng ta cần phải thông cảm với bạn bè và chắc chắn rằng chúng ta có thể ở bên họ khi họ cần chúng ta. Trở thành một người bạn tốt dường như là khó khăn, nhưng chúng ta có thể dễ dàng làm điều đó khi chúng ta có cảm giác thật sự từ tận đáy lòng.

Bài luận 4: Viết đoạn văn về tình bạn hay nhất
Vocabulary:
 • Difference (n): Sự bất đồng

I once heard that sometimes friendship is even better than love, and I think it is a beautiful statement. I have no lover, but I have 2 best friends who help me to fully understand about love and care. We love and respect each other, so we never fail to make our friends happy and pleased. Besides, we care about what the others think and feel, so we know how to avoid things that make our friends upset. We all have our personal life, and we do not interfere too deep in any one’s world. We understand each other very well, and we only show our opinion if we think it is good for our friends. We are hardly angry with anyone in our group, and negative things always pass easily among us even though sometimes we cannot prevent differences. I think friends should only bring joy and sympathy to each other, and it is no need to create argument or fight with the people we love. They make me know and understand about true friendship, therefore we will always be friends till forever.

Dịch:
Tôi đã từng nghe rằng đôi khi tình bạn thậm chí còn tốt hơn cả tình yêu, và tôi nghĩ đó là một câu nói rất hay. Tôi không có người yêu, nhưng tôi có 2 người bạn thân thiết giúp tôi hiểu đầy đủ về tình yêu và sự quan tâm. Chúng tôi yêu và tôn trọng lẫn nhau, vì vậy chúng tôi không bao giờ thất bại trong việc làm cho bạn bè của mình hạnh phúc và hài lòng. Bên cạnh đó, chúng tôi quan tâm đến những gì người khác nghĩ và cảm nhận, vì vậy chúng tôi biết cách tránh những điều khiến bạn bè khó chịu. Tất cả chúng ta đều có cuộc sống cá nhân và chúng ta không can thiệp quá sâu vào bất kỳ thế của ai. Chúng tôi rất hiểu nhau và chúng tôi chỉ thể hiện ý kiến của mình nếu chúng tôi nghĩ rằng điều đó tốt cho bạn bè của mình. Chúng tôi hầu như không tức giận với bất kỳ ai trong nhóm, và những điều tiêu cực luôn dễ dàng vượt qua giữa chúng tôi mặc dù đôi khi chúng tôi không thể tránh khỏi những bất đồng. Tôi nghĩ bạn bè chỉ nên mang lại niềm vui và sự cảm thông cho nhau, và không cần thiết phải tranh luận hay đối đầu với những người chúng ta yêu thương. Họ làm cho tôi biết và hiểu về tình bạn thực sự, do đó chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn.Những câu nói nổi tiếng rất hữu ích trong việc viết bài cho nên nếu biết câu nào phù hợp thì đừng ngần ngại đưa vào nhưng phải đúng như bản gốc của tác giả. Mong các bạn học them nhiều từ và cụm từ từ bài viết.

Xem thêm: Viết đoạn văn về chị gái, em gái bằng tiếng Anh có dịch