Chào các bạn!

Hiện tại mình đang muốn thực hiện việc tìm kiếm và thay thế chuỗi sau đó định dạng lại chuỗi đã thay thế (đổi màu chữ, fontsize, subscript).
Code của mình tham khảo trên mạng
Ví dụ trong file excel có 1 cell có dữ liệu: Hsubscript_2, mình thực hiện tìm kiếm chuỗi "subscript_2" và thay thế thành "2"
Mã:
            string textFind = string.Empty;
            string textReplace = string.Empty;


            textFind = "subscript_2";
            textReplace = "2";


            app.Cells.Replace(What: textFind, Replacement: textReplace, LookAt: comExcel.XlLookAt.xlPart,
                   SearchOrder: comExcel.XlSearchOrder.xlByRows
                   , MatchCase: false, SearchFormat: false, ReplaceFormat: false);
Hiện tại code này đã tìm kiếm và thay thế thành công. Tuy nhiên mình cần thêm một option nữa là cho số 2 nó subcript xuống phía dưới. Các bạn giúp mình với, xin chân thành cảm ơn mọi người !!!