kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Giúp mình với mình ko đưa dữ liệu vào listBox đc

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 295502
  Bài gửi
  1

  Giúp mình với mình ko đưa dữ liệu vào listBox đc

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.SqlClient;
  namespace QuanLyBanHang
  {


  public partial class Form1 : Form
  {
  string strConnectionString = "Data Source=NGOCPHU\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=QuanLyBanHang;User ID=sa ;Password:phu151232 ";
  // Đối tượng kết nối
  SqlConnection conn = null;
  // Đối tượng đưa dữ liệu vào DataTable dtTABLENAME
  SqlDataAdapter daThanhPho = null;
  // Đối tượng hiển thị dữ liệu lên Form
  DataTable dtThanhPho = null;
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  }


  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  try
  {
  // Khởi động connection
  conn = new SqlConnection(strConnectionString);
  // Vận chuyển dữ liệu lên DataTable dtThanhPho
  daThanhPho = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM ThanhPho", conn);
  dtThanhPho = new DataTable();
  dtThanhPho.Clear();
  daThanhPho.Fill(dtThanhPho);
  // Đưa dữ liệu lên ListBox
  this.lstThanhPho.DataSource = dtThanhPho;
  this.lstThanhPho.DisplayMember = "TenThanhPho";
  this.lstThanhPho.ValueMember = "ThanhPho";

  }
  catch (SqlException)
  {
  MessageBox.Show("Không lấy được nội dung trong table THANHPHO. Lỗi rồi!!!");
  }
  }


  private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  // Khai báo biến traloi
  DialogResult traloi;
  // Hiện hộp thoại hỏi đáp
  traloi = MessageBox.Show("Chắc không?", "Trả lời",
  MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question);
  // Kiểm tra có nhắp chọn nút Ok không?
  if (traloi == DialogResult.OK) Application.Exit();
  }
  private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
  {
  // Giải phóng tài nguyên
  dtThanhPho.Dispose();
  dtThanhPho = null;
  // Hủy kết nối
  conn = null;
  }


  private void lstThanhPho_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {


  }
  }
  }

  ko biết mình có sai gì ko ?
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp mình với mình ko đưa dữ liệu vào listBox đc

  daThanhPho,
  dtThanhPho -> cái này bạn clear rồi thì lấy gì mà có data nhỉ
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker