Xin cả nhà giải giúp e bài toán pascal bên dưới với, bé nhà hỏi mà ko biết.
Xin cảm ơn.

Bài toán: Một cửa hàng cung cấp dịch vụ bán hàng thanh toán tại nhà. Khách hàng chỉ cần đăng kí số lượng mặt hàng cần mua, nhân viên cửa hàng sẽ trả hàng và nhận tiền thanh toán tại nhà khách hàng. Ngoài trị giá hàng hoá, khách hàng còn phải trả thêm phí dịch vụ. Hãy viết chương trình Pascal để tính tiền thanh toán trong trường hợp khách hàng chỉ mua một mặt hàng duy nhất.

Program tinh_tien;
Uses crt;
Var Soluong:integer;
Dongia,thanhtien:real;
Thongbao:string;
Const phi=10000;
Begin
Clrscr;
Thongbao:= ‘tong so tien phai thanh toan:’;
{nhap don gia va so luong hang hoa}
Write(‘Don gia =’); readln(dongia);
Write(‘So luong=’);readln(soluong);
Thanhtien:=soluong*dongia+phi;
(*In ra so tien phai tr*)
Writeln(thongbao,thanhtien:10:2);
Readln End.

Lưu chương trình với tên TINHTIEN.PAS. Dịch và chỉnh sửa các lỗi gõ, nếu có.
Chạy chương trình với các bộ dữ liệu (đơn giá và số lượng) như sau (1000, 20), (3500, 200), (18500, 123).
Kiểm tra tính đúng của các kết quả in ra.

Chạy chương trình với bộ dữ liệu (1, 35000). Quan sát kết quả nhận được. Hãy thử đoán lí do tại sao chương trình cho kết quả sai.