Hehe, bạn thấy sao, cũng tài tình đấy chứ nhỉ, bởi tranh và người thực giống nhau quá trời luôn.
Sưu tòm