Cho một văn bản gồm N dòng. Các ký tự được lấy từ tập các chữ cái và chữ số.
Yêu cầu: Tìm số lượng ký tự của dòng ngắn nhất, số lượng ký tự của dòng dài nhất và số lượng ký tự của văn bản.
Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản CAU3.INP, có cấu trúc như sau:
- Dòng 1: Ghi số nguyên dương N là số dòng của văn bản (1 ≤ N ≤ 100).
- N dòng tiếp theo: Mỗi dòng ghi một xâu gồm L ký tự (0 < L < 255).
Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản CAU3.OUT, theo cấu trúc như sau:
- Dòng 1: Ghi 3 số nguyên dương x y z. Trong đó: x là số lượng ký tự của dòng ngắn nhất; y là số lượng ký tự của dòng dài nhất, z là số lượng ký tự của văn bản. Các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.
Ví dụ:
CAU3.INP CAU3.OUT
3
ThiHSG09
Nam2015
Vong1
5 8 20
BÀI 2
Trong mùa mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, có N bạn học sinh cần sang sông để đi học, với phương tiện là một chiếc thuyền tự lái. Chiếc thuyền tự lái này chỉ chở được tối đa là 2 người trên mỗi chuyến đi. Bạn thứ i nếu sang sông một mình sẽ mất thời gian là M[i]. Bạn thứ i và thứ j cùng sang sông sẽ mất thời gian Max(M[i], M[j]). Em hãy lập trình giúp các bạn đó tính thời gian nhỏ nhất có thể để đưa được tất cả các bạn qua sông cho kịp giờ vào lớp.
Ví dụ:
N=7
M: 2 3 5 6 4 10 14
Thời gian nhỏ nhất cần tìm là: 45
Dữ liệu vào từ file: hsg3.inp
Dòng 1: Số học sinh N
Dòng 2: Thời gian sang sông của từng bạn M[i], i=1,2,…,N.
Dữ liệu ra file: hsg3.out
Dòng 1: Thời gian nhỏ nhất để đưa tất cả các bạn qua sông.
Ví dụ:
Dữ liệu vào từ file: hsg3.inp
7
2 3 5 6 4 10 14
Dữ liệu ra file: hsg3.inp
45