Hướng dẫn các bạn soạn bài Từ trái nghĩa trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 7 ngắn gọn đơn giản

Nếu như từ đồng nghĩa có nghĩa là những từ có nghĩa tương đồng, giống nhau thì từ trái nghĩa cũng hiểu một cách đơn giản là những từ có ý nghĩa trái ngược nhau. Và Trong bài này vforum sẽ hướng dẫn bạn soạn bài Từ trái nghĩa một cách ngắn gọn nhất.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Thế nào là từ trái nghĩa

Câu 1: Đọc lại bản dịch thơ Cảm nghĩ trong đêm thanh tịnh của Tương Như và Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê của Trần Trọng San. Dựa vào các kiến thức đã học ở bậc tiểu học, tìm các cặp từ trái nghĩa trong hai bản dịch thơ.
Trả lời:
Ngẩng / Cúi (Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh)
Già / trẻ, trở lại / đi (Ngẫu nhiên viết nhân buổi về quê)

Câu 2: Tìm từ trái nghĩa với từ già trong các trường hợp rau già, cau già.
Trả lời:
Rau già, cau già >< Rau non, cau non

2. Sử dụng từ trái nghĩa
Câu 1: Trong hai bài thơ dịch trên, việc sử dụng các từ trái nghĩa có tác dụng gì?
Trả lời:
Việc sử dụng từ trái nghĩa trong 2 bài thơ dịch trên nhằm làm nôi bật lên hình ảnh của nhân vật, thông qua đó còn bày tỏ tâm tư, tình cảm của nhân vật đó.

Câu 2: Tìm một số thành ngữ có sử dụng từ trái nghĩa và nêu tác dụng của việc dùng các từ trái nghĩa ấy.
Trả lời:
Cá lớn nuốt cá bé
Tích tiểu thành đại
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
=> Các từ trái nghĩa lớn / bé, tiểu / đại, đen / sáng làm tăng tính tương phản của sự vật, sự việc.

Xem thêm: Soạn bài Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê lớp 7 ngắn gọn - Hạ Tri Chương