Bác nào giúp em cái lệnh tìm kiếm trong mãng khi nhập các sô
; EX05_Numbers.asm
; Declare program model and all libraries using only one file


include \masm32\include\masm32rt.inc
.data
array dd 1,2,3,4,5,6,7,8
n dd 0

.code
start: ; The CODE entry point to the program

call main
exit
main proc
LOCAL iWORD
LOCAL intSizeWORD
LOCAL tmp: DWORD
mov i, 0
mov intSize, 4
continue:
cmp i, 8
je over
mov eax, i
mul intSize
add eax, OFFSET array
print str$([eax])
print chr$(13,10)
inc i
jmp continue


over:

main endp
end start
Giúp em phần tìm kiếm và in ra vị trí của số cần tìm