kết quả từ 1 tới 2 trên 2

hỏi bài lưu struct vào file

 1. #1
  Ðến Từ
  An Giang
  Thành Viên Thứ: 401958
  Bài gửi
  4

  Unhappy hỏi bài lưu struct vào file

  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  struct doibong
  {
  char tendoi[50];
  int madoi;
  char tenhlv[50];
  };

  void adddoibong();
  void displaydoibong();
  int n = 0;
  int main()
  {
  int chon;
  do
  {
  printf("\n1.Quan ly danh sach doi bong.");
  printf("\n*******************************");
  printf("\n1.Xem danh sach doi bong. ");
  printf("\n2.Cap nhat danh sach doi bong. ");
  printf("\n3.Them mot doi bong moi. ");
  printf("\n0.Cho ve menu chinh. ");
  printf("\n*******************************");

  printf("\n\nMoi ban chon phim can xem:");
  scanf("%d", &chon);
  switch (chon)
  {
  case 1:
  displaydoibong();
  break;
  case 2:
  printf("demo");
  break;
  case 3:
  adddoibong();
  break;
  case 0:
  break;
  default:
  printf("Lua chon khong hop le. Moi ban chon lai!(^^)");
  }
  } while (chon != 0);
  return 0;
  }
  void adddoibong()
  {
  struct doibong doibong[50];
  FILE *teptin;
  char choice;
  int i = 0;
  int count = 0;
  while (1)
  {
  int n = 0;
  printf("nhap ten doi : ");
  getchar();
  scanf("%[^\n]s", doibong[i].tendoi);
  printf("nhap ma doi: ");
  scanf("%d", &doibong[i].madoi);
  printf("nhap ten hlv : ");
  getchar();
  scanf("%[^\n]s", doibong[i].tenhlv);
  i++;
  n = i;
  printf("ban muon tiep tuc khong : y or n ? : ");
  getchar();
  scanf("%c", &choice);

  if (choice == 'n')
  {
  teptin = fopen("doibong1.dat","wb"); //mo file luu file
  if (teptin != NULL)
  {
  fwrite(&count, sizeof(int), 1, teptin);
  fwrite(doibong, sizeof(struct doibong), count, teptin);
  fclose;
  }
  break;
  }
  }
  }
  void displaydoibong()
  {
  struct doibong doibong[50];
  int count = 0;
  printf("\nTHONG TIN doi bong");
  FILE *teptin;
  teptin = fopen("doibong1.dat", "rb");
  if (teptin != NULL)
  {
  fwrite(&count, sizeof(int), 1, teptin);
  fread(doibong, sizeof(struct doibong), count, teptin);
  fclose(teptin);
  }
  for (int i = 0; i < count; i++)
  {
  printf("\nbook isbn: %d", doibong[i].madoi);
  printf("\nbook title: %s", doibong[i].tendoi);
  printf("\nbook author: %s", doibong[i].tenhlv);
  }
  }

  m.n giúp e.chọn 3 để add và lưu vào file.sau đó chọn 1 để xem lại danh sách từ file vừa lưu nhung ko đc ạ
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  An Giang
  Thành Viên Thứ: 401958
  Bài gửi
  4

  Reply: hỏi bài lưu struct vào file

  ai giups vs aj