Cách in nhiều file Word .DOC .DOCX cùng lúc, trong cùng 1 thư mục

Xem thêm
Hướng dẫn cách mở 2 file Excel, Word 2007 2010 cùng lúc trên màn hình
Cách download nhiều file cùng lúc với IDM nhanh nhất

Đặt lệnh in ấn nhiều file Word thì trong Word không có lệnh nào sẵn cả. Khi đó bạn cần phải sử dụng tới Macro trong Word (code VBA)

Đầu tiên bạn cần đặt tất cả các file Word cần in vào trong cùng 1 thư mục. Tên thư mục và đường dẫn đến nó không được đặt tiếng Việt có dấu để tránh lỗi. Các file Word đều được đặt lệnh in khổ giấy, máy in từ trước.

Mở Word lên, nhấn Alt + F11 để mở cửa sổ VBA Editor, chuột phải vào tên file Document 1, chọn Insert -> Module, dán nội dung code dưới đây vào. Save lại và thoát cửa sổ này ra.

Cách in nhiều file Word .DOC .DOCX cùng lúc, trong cùng 1 thư mục


Mã:
Sub ListDocNamesInFolder()
Dim sMyDir As String
Dim sDocName As String

'''Duong dan cua cac files
   sMyDir = "C:\\My Documents\\"
   sDocName = Dir(sMyDir & "*.DOC")
   While sDocName <> ""

'''In mot file.
      Application.PrintOut FileName:=sMyDir & sDocName

'''Nhap ten cua file tiep theo.
      sDocName = Dir()
   Wend
End Sub
Trong mục Code này thì sMyDir = XXX là bạn tùy ý thay đổi
Tên các file được nhập sẵn trong Code.