Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài học Địa lý lớp 9 Bài 4 Câu 3 trang 17 SGK Địa lý 9: Dựa vào bảng số liệu, nhận xét sự thay đổi trong sử dụng lao động theo các thành phần kinh tế ở nước ta?

Sau khi học xong bài 4 Địa lý 9, chúng ta đã trả lời xong hai câu hỏi 1 và 2 để ôn lại kiến thức của bài học. Tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi 3 trang 17 SGK Địa lý 9: Dựa vào bảng số liệu, nhận xét sự thay đổi trong sử dụng lao động theo các thành phần kinh tế ở nước ta? Câu hỏi này các em sẽ vận dụng các kiến thức đã được ôn lại ở hai câu hỏi 1 và 2, để trả lời cho câu hỏi 3.

Câu hỏi:
Dựa vào bảng số liệu dưới đây, nêu nhận xét về sự thay đổi trong sử dụng lao động theo các thành phần kinh tế ở nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi đó?
Bảng 4.1. CƠ CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
Năm
Thành phần
1985
1990
1995
2002
Khu vực nhà nước 15,0 11,3 9,0 9,6
Các khu vực kinh tế khác 85,0 88,7 91,0 90,4

Trả lời:
- Nhận xét chung:
Cơ cấu sử dụng lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta có những chuyển biến trong giai đoạn từ 1985 – 2002. Cụ thể:
  • Tỉ lệ lao động trong thành phần khu vực Nhà nước giảm dần từ 1985 – 1995 (15% xuống 9%).
  • Tỉ lệ lao động trong thành phần các khu vực kinh tế khác tăng nhanh và đều từ 1985 – 1995 (85% lên 91%).
  • Đến giai đoạn 1995 – 2002, cơ cấu sử dụng lao động lại thay đổi ngược lại giữa các thành phần kinh tế, tuy nhiên sự thay đổi này là ít và không đáng kể.
Ý nghĩa của sự thay đổi:
- Giải quyết được vấn đề việc làm và tình trạng thất nghiệp.
- Trình độ lao động ở nước ta cũng tăng.
- Là điều kiện để nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

Xem thêm: Địa lý 9: Chúng ta đạt những thành tựu gì trong nâng cao chất lượng cuộc sống Bài 4 Câu 2 SGK trang 17