các bác giúp mình vơi sao minh cài corel x6 nó báo loi như the nây la sao ak
loi nhu the nay la sao cac bac
giup minh vơi .,