dear các sư huynh trong diễn đàn.
em mới làm phần mềm, và hiện tại em cũng đã tự học trên mạng, cũng như trên diễn đàn. hiện nay em gặp vấn đề sử dụng deleagte trong user control
em xin được nói rõ như sau:
em có 2 user control như hình
view control 1 em có chứa datagridview danh sách món.
khi em làm thao tác thêm/xóa món trong view control 2 thì load lại datagridview danh sách món trong view control 1.
em xin chân thành cám ơn các sư huynh đã chỉ giáo. em xin cám ơn.
sau đây là đoạn code em đã tham khảo trên diễn đàn nhưng không thành công.
- các sư huynh xin chỉ giáo ạ.
hàm load lại datagrid trong view control 1
Mã:
void uctmgoi_Insertfood(object sender, EventArgs e)    {
      string _idban = txtban.Text;
      dtgviewdanhsachban.DataSource = Controllers.goimonctr.filldataset_getgoimonbyidban(_idban).Tables[0];     }
trong sự kiện click vào listview danh sách bàn sẽ load viewcontrol 2
Mã:
uctmongoi uctmgoi = new uctmongoi();uctmgoi.Insertfood+=uctmgoi_Insertfood; nhung(utcmongoi);
trong view contorl 2 em khai báo delegate
Mã:
private event EventHandler inserfood;    public event EventHandler Insertfood
    {
      add
      {
        inserfood += value;
      }
      remove
      {
        inserfood -= value;
      }     }
em gọi lại trong buton thêm/xóa món
Mã:
int i = 0;          i = Controllers.goimonctr.insertgoimon(_stt, _idban, _tenthucdon, _dongia, _soluong, _thoigian, _thanhtien, _activce, _isprintorder);
         
          if (i > 0)
          {

            MessageBox.Show("Gọi Món Thành Công");
            if (insertfood != null)
              insertfood(this, new EventArgs());
          }
          else             MessageBox.Show("Gọi món không thành công");