Đáp án môn tiếng Trung khối D mã đề 182 264 362 417 579 913 đại học 2011 bộ GD Giáo Dục và Đào Tạo


Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo: