Đáp án môn địa lý khối C của Bộ Giáo Dục - Đáp án chính thức môn địa khối C đại học 2011 bộ GD&ĐT


Tải tại đây:
Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục
Mã:
http://edu.net.vn/2011/Khoi%20C/Dia%20li/DaDiaCCt_DH_K11.pdf
edu.net.vn/2011/Khoi%20C/Dia%20li/DaDiaCCt_DH_K11.pdf

Đề thi:
Mã:
http://edu.net.vn/2011/Khoi%20C/Dia%20li/DeDiaCCt_DH_K11.pdf
edu.net.vn/2011/Khoi%20C/Dia%20li/DeDiaCCt_DH_K11.pdf