Đáp án môn lịch sử khối C của Bộ Giáo Dục - Đáp án chính thức môn địa khối C đại học 2011


Tải tại đây:
Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục
Mã:
http://edu.net.vn/2011/Khoi%20C/Lich%20su/DaSuCCt_DH_k11.pdf
edu.net.vn/2011/Khoi%20C/Lich%20su/DeSuCCt_DH_K11.pdf

Đề thi:
Mã:
http://edu.net.vn/2011/Khoi%20C/Lich%20su/DeSuCCt_DH_K11.pdf
edu.net.vn/2011/Khoi%20C/Lich%20su/DeSuCCt_DH_K11.pdf