Đáp án đề thi môn Ngữ Văn khối C của bộ Giáo Dục - Đáp án chính thức môn ngữ văn 2011 Bộ GD & ĐT


Tải tại đây:
Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục
Mã:
http://edu.net.vn/2011/Khoi%20C/Ngu%20van/DaVanCCt_DH_K11.pdf
edu.net.vn/2011/Khoi%20C/Ngu%20van/DaVanCCt_DH_K11.pdf


Đề thi:
Mã:
http://edu.net.vn/2011/Khoi%20C/Ngu%20van/DeVanCCt_DH_K11.pdf
edu.net.vn/2011/Khoi%20C/Ngu%20van/DeVanCCt_DH_K11.pdf