Khi các bạn học đến PHP thì chắc chắn các bạn không thể biết đến các chức năng đơn giản như Thêm - Sửa - Xóa
Thì trong video này sẽ giúp các bạn biết thêm và đi sâu hơn về PHP từ các chức năng này

https://www.youtube.com/watch?v=Qzo3mwz1jzs&t=12s