Mình viết hàm cập nhật như bên dưới:
private void capnhat(string taptin)
{
for (int i = 0; i < dataGridView17.RowCount - 1; i++)
{
.......
string sSelect = "Update {0} set MDSD2003 = " + dataGridView17.Rows[i].Cells[7].Value.ToString().Trim() + " LANDTYPE = " + Convert.ToInt16(dataGridView17.Rows[i].Cells[5].Value.ToString()) + " Where PARCELID = " + Convert.ToInt32((dataGridView17.Rows[i].Cells[1].Value).ToString().Trim());
sSelect = string.Format(sSelect, dbName);
OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter(sSelect, conn);
DataTable dt = new DataTable();
adp.Fill(dt)


}


}

}

Build và chạy một thời gian thì ok nhưng hôm nay lại báo Lỗi: "Command contains unrecognized phrase/keyword"
Ai gặp trường hợp này hướng dẫn mình xử lý với !