Hướng dẫn giải bài tập thực hàng bài 37 SGK trang 134 Địa lý 9 Cho bảng 37.1 hãy vẽ bản đồ thể hiện sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng so với cả nước?

Câu hỏi bài 37 trang 134 SGK Địa lý 9
Trả lời:
Dựa vào bảng 37.1 chúng ta có thể thể hiện biểu đồ về sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của đông bằng sông Hồng đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước như sau.

Địa lý 9: Hình 37.1 vẽ bản đồ thể hiện sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi ĐBSCL Bài 37 SGK trang 134

  • Màu xanh lá cây thể hiện đồng bằng sông Cửu Long.
  • Màu hồng thể hiện Đồng bằng sông Hồng.
  • Màu cam thể hiện các vùng khác trên cả nước.

Xem thêm: Địa lý 9: Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì phát triển ngành thủy sản Bài 37 SGK trang 134