Trang 52/52 Đầu ... 242505152
kết quả từ 613 tới 621 trên 621

Trò chơi tìm chữ

 1. #613

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Trích Nguyên văn bởi KiM__ Xem bài viết
  Thôi vậy sửa lại là (chững chạc) được hơm 4get
  Nghe hay hơn, vậy mà em kg nghĩ ra đấy
  Cho tôi hiến đến cuối cùng suối máu
  Cho nhuộm hồng bao cảnh xám bi ai
  (Tố Hữu)

 2. 5 thành viên đã cảm ơn forgetmenot: 3. #614

  Red face Reply: Trò chơi tìm chữ

  Danh sách những từ đã có:
  1. CÁ => ÁC
  2. CHẾ => ẾCH
  3. ỚT => TỚ
  4. TÍ => ÍT
  5. ME => EM
  6. MấT => TấM
  7. MắT => TắM
  8. CÚ => ÚC (châu)
  9. TÚ => ÚT
  10. ANH => NHA
  11. AN => (trái) NA (= mãng cầu)
  12. TỨC => *ỨC
  13. TÍM => MÍT
  14. MÁT = TÁM
  15. TÚM => MÚT
  16. IM => MI
  17. MỠ => ỠM (ờ)
  18. MÍT => TÌM (nhìn qua gương)
  19. MÀ - ÁM (ám quẻ ) (cũng nhìn qua gương)
  20. (quan) ẢI => ... xin tự hiểu
  21. TÓC => CÓT (cót thóc hoặc dây cót đồng hồ)
  22. TÁ => ÁT (lấn át)
  23. ÓC => CÓ
  24. ÉN => NÉ
  25. CÚT => TÚC (tá túc)
  26. CắT => TắC (đường)
  27. CấT = (gang) TấC
  28. CHÍ => ÍCH
  29. CÁT => TÁC (giả)
  30. ốC => Cố
  31. CỨ => ỨC

  32. NGắN => NắNG
  33. (Thủ) MÔN = (Hán) NÔM
  34. CÚM => MÚC

  35. MÊ => ÊM
  36. TẠ => (ào) ẠT
  37. TÁN => NÁT
  38. TẠM => (nghèo) MẠT
  39. NỐT (nhạc) => (hao) TỐN

  40. TÍN => NÍT (con nít)
  41. CắN = > NắC (cười như nắc nẻ)
  42. CấN (vướng) => NấC (cụt)
  43. NEM => MEN (bia, rượu)
  44. NắM = (may) MắN

  45. ÀO (ạt) => (vỡ) ÒA
  46. ổN => Nổ
  47.(vận) TốC => CốT (lõi)
  48. NGÁN => NÁNG (cây cùng họ hành, tỏi)
  49. NGÓN => NÓNG
  50. MắC (bẫy) => CắM (trại)

  51. NGỌN => NỌNG (heo)
  52. NGủ = > (đôi) ủNG
  53. ƯNG => NGƯ
  54. ƠN => NƠ
  55. NGÕ => ÕNG (ẹo)

  56. (năn) Nỉ => (ủn) ỉN
  58. NGÔ => ÔNG
  59. NGU => UNG (thư)
  60. NGổ (ngáo) => ổNG (= ông ấy)

  61. ÔN (tập) => NÔ (lệ)
  62. NGÔN => NÔNG
  63. NGỤC => CỤNG (đầu)
  64. CHÁN => NÁCH

  65. MốC => CốM
  66. NấM => MấN (từ cũ: cái váy)
  67. IN= > NI (sư)
  68. NHả => ảNH
  69. AO => OA (trữ)

  70. CỌ => (òng) ỌC
  71. MÉ => ÉM
  72. (xe) CỘ = (ồng) ỘC
  73. NGỌC = CỌNG
  74. NGÓC (đầu) => (lạnh) CÓNG
  75. MộC = CộM (cáng)

  76. CHẠC => CẠCH
  77. NGốC => CốNG
  78. CỤM (hoa) => MỤC (tiêu)
  79. NÁ => (tòa) ÁN
  80. NGắM=> MắNG

  81. NẠM => MẠN
  82. EO => (khóc oe) OE
  83. ỦI => ỈU (xìu)
  84. CỘT => (gia) TỘC
  85. CắM => MắC
  86. NHẠC => CẠNH
  87. NHẠT => TẠNH (mưa)
  88. CÁNH => NHÁC (làm biếng)
  89. TÁNH => NHÁT (dao)
  90. NHÌ => ÌNH (chình ình)

  91. CÁM = (giáo) MÁC
  92. NGON => NONG (để phơi thóc)
  93. MÓNG => (tắt) NGÓM
  94. NHI => INH (ỏi)
  95. MồNG (gà) => NGồM (ngoàm)
  96. CỤ => (ùng) ỤC
  97.
  (Mai) TÁNG = (Thơm) NGÁT
  98. (ngơ) NGÁC => CÁNG
  99. TÁCH => CHÁT
  100. (chút) CHÍT = > TÍCH
  101. (ngùn) NGỤT => TỤNG
  102. NếM => MếN
  103. (chống) CỰ => (uống ừng) ỰC
  104.
  NÉM => (chí) MÉN
  105. (hướng) NAM = MAN (mác)

  106. AO => OA (khóc oa oa)
  107. NGÀN => NÀNG
  108. TÓM => MÓT (lúa)
  109. MƠN => NƠM (nớp)
  110. NGÂN => NÂNG
  111. (õng) ẸO => ỌE (ọe ọe = tiếng nôn)
  112. MA => AM (chùa nhỏ)
  113. MÀNG => NGÀM
  114. NÁM => (dân tộc) MÁN
  115. NUNG => NGUN (ngút)
  116. NHỊN => NỊNH

  117. CẠN => (thịt) NẠC
  118. ÁNH (sáng) => NHÁ (= nhai/ nhé)
  119.
  CÁN => NÁC ("Nước" từ địa phương)
  120. (tỉ) MỈ => ỈM (giấu kín)

  121. (con) NGAN => NANG (túi đựng)
  122. NẠNG => NGẠN (bờ sông, tả ngạn, hữu ngạn)
  123. (nghi) NGÚT => TÚNG (thiếu)
  124. NHÁM => MÁNH (mung)

  125. NHẢM (nhí) => MẢNH (mai)
  126. NGĂN => NĂNG
  127. NGẠT => TẠNG
  128. MẬN => NẬM (bình nhỏ bằng sành hay sứ có bầu tròn, để đựng rượu)
  129. NHàM=> MàNH

  130. MĂNG => NGĂM (da ngăm ngăm)
  131. (Trông) NOM => MON (men)
  132. (chim) NHẠN => (tỵ) NẠNH
  133. (dung) NHAN => (răng) NANH
  134.
  (dung) NHAM => (lưu) MANH
  135. Nở => (trắng) ởN
  136. MẠCH => CHẠM
  137. (cá) NÓC => CÓN (ai biết chơi cờ cá ngựa sẽ biết từ này: có nghĩa thua trắng)
  138. NGỏ (lời) => (bụng) ỏNG
  139. ONG => (dầu) NGO
  140. ÓNG (ánh) => NGÓ (nhìn)

  141. NGố => ốNG
  142. (Út) ÉT => TÉ
  143. (mồ) Mả => ảM (đạm)
  144. NGỌT => TỌNG (nhồi nhét - từ địa phương)
  145. NGốT (người) => TốNG (cổ)
  146. MặC (kệ) => CặM (cụi)
  147.
  CAM => MAC (OS X)
  148. (sa) MẠC => CẠM (bẫy)
  149. (Ngắc) NGứ => ứNG (cử)
  150. MÔ => ÔM
  151. Mồ (mả) => ồM (giọng ồm ồm)
  152. MO
  (cau) => OM (hấp, chưng cách thủy)
  153. NGÁCH => (láng) CHÁNG (ghé mỗi nơi một chút, không mục đích rõ ràng)
  154. (tiểu) NGẠCH => CHẠNG (vạng)

  155. NGÀNH => (làng) NHÀNG (trung bình)
  156. TặNG => NGặT (nghèo)
  157. (tái) MÉT => TÉM (gọn)
  158. NẶC (danh) => CẶN (bã)
  159. (Nhắng) NHíT => TíNH
  160. MÙ => ÙM (ùm ùm = tiếng dội nước nhiều và mạnh)
  161. (cá) MÚ => ÚM (ủ cho ấm / úm ba la)
  162. CÁCH => CHÁC (ngố)

  163. NGÚN (cháy) => (nao) NÚNG
  164. Mủ => (tròn) ủM (rất tròn, nhìn dễ thương)
  165. NGÙN (ngụt) => (não) NÙNG
  166. CÚNG => NGÚC (ngoắc)
  167. (nhúc) NHÍCH => CHÍNH
  168. ốM=> Mố (mố cầu, mố phà)
  169. MỏNG => NGỏM (củ tỏi)
  170.
  Mỏ (chim) => ỏM (tỏi)
  171. (lạt) NHÁCH => CHÁNH (tà)

  172.
  CHỊ => (béo ục) ỊCH
  173. Ẻo (lả)=> Oẻ (oẻ hoẹ, đòi hỏi)

  174. CÚN (chó con) => NÚC (béo núc ních)
  175. MU (rùa) => UM (tùm)
  176. NGÒN (ngọt) => NÒNG (súng)
  177. MủNG (thuyền thúng/ thúng nhỏ) => NGủM (= chết)
  178. MÒN => NÒM (vật dễ cháy, dùng nhóm lửa)
  179. CỤT => TỤC (lệ
  )
  180. CHếT => (gỗ) TếCH
  181.(thù) OÁN => NÁO (nhiệt)
  183. OAN (ức) => NAO (núng)
  184. NGAO => OANG (oang)
  185. Mặn => Nặm (Lũng Nặm là 1 xã thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng )
  186. OảN => NảO (biến âm của nào , hôm nảo hôm nao)
  187. Nỏ = ỏN (thót) (khéo léo để nịnh nọt hoặc gièm pha)
  188. NHAO (nhao) => OANH (liệt)
  189. (quốc) TỊCH =>
  (chằng) CHỊT
  190. (Chống) CHếNH => NHếCH (nhác)
  191. NHÀO (lộn) => OÀNH (ngã oành oạch)
  192. (tò) MÒ => (xấu/ dở) ÒM
  193. (rau) NGÒ => ÒNG (ọc)
  194. Tó (Cầu Tó)=> Ót (gáy)
  195. CHÁO => OÁCH (sang trọng, oai phong)
  197. CỌT (kẹt) => TỌC (mạch)
  198. CHẠO (tôm) => OẠCH (ngã oành oạch)
  199. Mụ => ụM (bò)
  200. ếM (bùa) => Mế (cách gọi mẹ của một số dân tộc thiểu số miền Bắc Việt Nam)
  201. (gió) NồM => MồN (rõ mồn một)
  202. (Nạt) Nộ => ộN ện (nặng nề, chậm chạp)
  203.
  Tố (cáo) => ốt (dột => ốt dột = mắc cỡ, xấu hổ, từ địa phương)
  204.
  NGốN (ngấu) => NốNG (chống đỡ từ dưới lên/ nuông chìu)
  205.
  NHÀN (nhã) => (đậu) NÀNH
  206. (chim) MÒNG (biển) => (đen) NGÒM
  207.
  (nứt) Nẻ => (ỏn) ẻN
  208. NGồN (ngộn) => NồNG (nàn)
  209.
  Nứt (nẻ) => Tứn (Cây tứn khửn còn được gọi là cây chí chuôn chua)
  210. ớN (lạnh) => Nớ (từ địa phương, bên ni bên nớ)
  211. NằM => MằN (mằn mặn/ mằn thắn)
  212.
  MÓC => CÓM (róm) (dáng còng lưng và cúi đầu)
  213. Nè => èN
  (lèn èn chắc là từ địa phương chỉ sự nhùng nhằng, dây dưa..)
  214. MọC => CọM (rọm) (lưng còng, đi đứng khó khăn
  )
  215.
  ễNH (ương) = NHễ (nhại)
  216. NỌC (độc) => CỌN (guồng có gắn một hệ thống bằng tre nứa, vận nước từ suối, sông lên tưới ruộng)
  217. NHìN => NìNH (nịch)
  218. CậT => TậC (lưỡi)
  219. (chễm) CHỆ => (vàng) ỆCH

  220. NHÌN => NÌNH (nịch)
  221. (chắc) NỊCH => CHỊN
  (ấn mạnh vào)
  222. (núc) NÍCH => CHÍN
  223.
  (chung) CHẠ => (ì) ẠCH
  224.
  (thanh) TỊNH => (nhằng) NHỊT ( giống như chằng chịt)
  225, Mật => Tậm (tịt)
  226.
  (thanh) TỊNH => (nhằng) NHỊT ( giống như chằng chịt)
  227.
  MÁNG (nước) => NGÁM (vừa khít, thí dụ: số tiền mang theo ngám với dự tính)

  Mời các bạn cho từ tiếp nhé.

  (Những chữ có dấu khó nhìn 4get sẽ viết chữ nhỏ nhé)

 4. 5 thành viên đã cảm ơn forgetmenot:


 5. #615
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 101728
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.097

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Trích Nguyên văn bởi KiM__ Xem bài viết
  Ăn theo motcobedethuongnè:

  CHẠC (chững chạc) => CẠCH (cọc cạch hay chạy mặt - Từ đia phương)
  Chia buồn với KiM, đây là từ số 76.
  (thanh) TỊNH => (nhằng) NHỊT ( giống như chằng chịt)
  |

 6. 5 thành viên đã cảm ơn ATM:


 7. #616
  Ðến Từ
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Thành Viên Thứ: 368807
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  646

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Mật => Tậm tịt

 8. 5 thành viên đã cảm ơn minhthienbtv:


 9. #617
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 290634
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  791

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Trích Nguyên văn bởi minhthienbtv Xem bài viết
  Mật => Tậm tịt
  Em mới biết từ này đấy.
  Tậm tịt: hay tắc, hỏng, không hoạt động được đều.


 10. 5 thành viên đã cảm ơn motcobedethuong:


 11. #618
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 101728
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.097

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  MÁNG (nước) => NGÁM (vừa khít, thí dụ: số tiền mang theo ngám với dự tính, từ điển Việt-Việt đấy)

 12. 5 thành viên đã cảm ơn ATM:


 13. #619
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 302146
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  3.463

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Trích Nguyên văn bởi ATM Xem bài viết
  Chia buồn với KiM, đây là từ số 76.
  (thanh) TỊNH => (nhằng) NHỊT ( giống như chằng chịt)
  |
  Chắc phải mở office ra dùng quá, dò bằng mắt không xuể rồi hmmm ...

  Don't hate what you don't understand !
  Trò chơi tìm chữ

 14. 5 thành viên đã cảm ơn KiM__:


 15. #620

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Trích Nguyên văn bởi KiM__ Xem bài viết
  Chắc phải mở office ra dùng quá, dò bằng mắt không xuể rồi hmmm ...
  4get cũng kg nghĩ là đạt được tới 227 từ rồi... và biết thêm nhiều từ thú vị như Tậm tịt, Ngám, ...
  Mời mọi người tham gia tiếp nhé.

 16. 5 thành viên đã cảm ơn forgetmenot:


 17. #621
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 410084
  Bài gửi
  2

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  PHIM HÀNH Ð?NG BOM T?N FAST AND FURIOUS SERI FILM
  LINK T?I V? NHANH NH?T FULL :

  fast and furious 1 link : http://123link.pro/ZZDUuKy
  fast and furious 2 link: http://123link.pro/xixcZ
  fast and furious 3 link: http://123link.pro/j46mYWF
  fast and furious 4 link:http://123link.pro/fMaTxs
  fast and furious 5 link: http://123link.pro/998qn
  fast and furious 6 link:http://123link.pro/eSMVN
  fast and furious 7 link:http://123link.pro/BJW4OLb
  fast and furious 8 link:http://123link.pro/gWUG3U

Trang 52/52 Đầu ... 242505152