các pro gải giúp mình bài này nhé mình làm mà ko ra ,,,

Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên n phần tử ( n nguyên dương) một phần tử x.sau đó thực hiện
- Tính tổng các phần tử có giá trị lẻ lớn hơn x của mảng
- Tim phần tử x trong mảng và vị trí xuât hiện trong mảng
- in kết quả tính được lên màn hình