Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 22 SGK trang 86 địa lí 10: Gỉa sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ 2% và không thay đổi từ năm 1995 đến 2000 thì hãy tính tỉ lệ dân số của nước này ?

Như đã biết Ấn độ là một quốc gia có tỉ suất gia tăng dân số khá mạnh mẽ trên thế giới. Đây là một nước có trình độ phát triển kinh tế còn kém và trình độ văn hóa còn lạc hạu so với các nước khác. Nhưng ở đây có mức độ tăng dân số đáng chú ý. Nhằm cung cấp thêm cho các em về kiến thức dân số tại khu vực này ở câu 6 bài 22 SGK trang 86 địa lí 10 có hỏi: Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ 2% và không thay đổi từ năm 1995 đến 2000 thì hãy tính tỉ lệ dân số của nước này ? Vforum sẽ hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi ngay sau đây.

Cau hỏi 6 bài 22 SGK trang 86 địa lí 10
Trả lời:
Tỉ lệ dân số ở nước Ấn Độ từ năm 1995 đến năm 2000 là:
  • Từ đề bài ta có tỉ suất gia tăng dân số là 2%
  • Đặt dân số thế giới là năm 1998 là D8 năm 1999 là D9 năm 2000 là D0 năm 1997 là D7 năm 1995 là D5
  • Dựa vào công thức sau ta cóp thể tính được dân số ở ẤN Độ: D8= D7 + thế giới . D7= D7 + ( thế giới +1)
  • Ta có kết quả tính sau đây: dân số Ấn Độ năm 1995 đạt 918,8 triệu người, năm 1997 đạt 955,9 triệu người, năm 1998 đạt 975 triệu người, năm 1999 đạt 994,5 triệu người, năm 2000 đạt 1014,4 triệu người.

Xem thêm: Địa lý 10: Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học Bài 22 SGK trang 86