Các bạn ơi, khi đang download Office 2010 thì nó hiện lên cái này.

Error 1706. Setup cannot find the required files. Check your connection to the network, or CD-ROM drive. For other potential solutions to this problem, see C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\1033\Setup.hlp.

Mình tải 2 bản rồi mà không được. Giúp mình với nha