Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 29 SGK trang 113 Địa lý 10: Tại sao đối với các nước đang phát triển ngành chăn nuôi chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?

Các nước trên thế giới đặc biệt là các nước đang phát triển các ngành chăn nuôi không chiếm tỉ trọng cao. Các ngành công nghiệp và nông nghiệp mới chiếm vị trsi quan trọng. Chăn nuôi cũng mang lại lợi ích kinh tế thế nhưng tại sao các nướ đang phát triển không chú trọng đến phát triển chăn nuôi. Để hiểu thêm là tại sao lại như vậy từ những kiến thức đã học các bạn hãy trả lời câu hỏi 1 bài 29 SGK trang 113 Địa lý 10 sau: Tại sao đối với các nước đang phát triển ngành chăn nuôi chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp? Sau đây Vforum sẽ cùng các bạn tìm hiểu và đưa ra câu giải thích vì sao.

Câu hỏi 1 bài 29 SGK trang 113 Địa lý 10
Trả lời:

Các nước đang phát triển ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ so với các ngành khác là vì:
  • Đối với các nước đang phát triển tức là các nước đó đang còn nghèo về vốn và đang chuẩn bị để tạo lập một nền kinh tế khác nề kinh tế cũ.
  • Tất cả các sản lượng được tạo ra đều cung cấp cho con người và đem xuất khẩu để mang lại lợi nhậu và kiếm lời.
  • Không có nguồn sản phẩm dư thừa để cung cấp cho các loại động vật. Ngành chăn nuôi lúc bây giờ chỉ nằm trong giai đoạn nuôi để làm thị cung cấp thức ăn cho chủ chứ không có giá trị nhân giống hoặc đem bán mang lại lợi ích kinh tế.
  • Chăn nuôi lúc này cũng không mang lại lợi ích kinh tế cao nên ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng thấp so với các ngành khác.

Xem thêm: Địa lý 10: Ở địa phương em đang sống có những hình thức chăn nuôi nào Bài 29 SGK trang 114