Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 35 SGK trang 137 Địa lý 10: Vẽ sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành dịch vụ?
Dựa vào câu hỏi 1 bài 35 SGK trang 135 Địa lý 10 chúng ta đã biết được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành dịch vụ. Từ các nhân tố đó ta có thể thấy ngành dịch vụ luôn có những tác động từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và phát triển của ngành. Từ những nhân tố đã tìm hiểu tại câu hỏi 1 trên thì các em hãy cùng Vforum thống kê và trả lời câu hỏi 5 bài 35 SGK trang 137 Địa lý 10: Vẽ sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành dịch vụ?

Câu hỏi 5 bài 35 SGK trang 137 Địa lý 10
Trả lời:

Sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các ngành dịch vụ là:
  • Theo như thống kê các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành dịch vụ tại câu hỏi 1 thì chúng ta có 6 nhân tố đó là: trình độ phát triển kinh tế năng xuất lao động xã hội, quy mô cơ cấu dân số, phân bố dân cư và mạng lưới quần cư, truyền thống phong tục tập quán, mức sống và thu nhập thực tế, tài nguyên cơ sở hạ tầng lịch sử. Từ các nhân tố trên ta có thể vẽ sơ đồ sự ảnh hưởng đến phát triển các ngành dịch vụ như sau:

Địa lý 10: Vẽ sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngành dịch vụ Bài 35 SGK trang 137

Xem thêm: Địa lý 10: Từ bảng số liệu vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch Bài 35