Hướng dẫn viết đoạn văn nói về lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh có dịch tiếng Việt. Tiếng Anh hiện nay là một môn học phổ biến và bắt buộc đối với hầu hết trường học. Mỗi chúng ta khi học sâu hơn về tiếng Anh đều vì những đích đến riêng, có người thì học để có được một công việc tốt hơn, có người học để nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, hoặc đơn giản có người học chỉ vì họ đam mê tìm tòi những cái mới. Còn bạn, bạn học tiếng Anh vì mục đích gì? Và tiếng Anh đã đem lại những lợi ích gì cho bạn rồi? Hãy cùng chúng tôi điểm qua những điều thú vị mà bạn có thể có được khi học tiếng Anh nhé.

Bài viết 1. Viết về lợi ích của việc học tiếng Anh bằng tiếng Anh:
Vocabulary:
  • Gradually (adv): Một cách từ từ.
  • Convincing (adj): Thuyết phục.
  • Demonstrating (adj) - demonstration (n): Minh họa
  • Scan (v): Quét (một kĩ năng chọn lọc thông tin cụ thể trong đọc).
  • Skim (v): Lướt (một kĩ năng lướt nhanh để lấy ý chính trong đọc).

I have been studying English since I was in secondary, and I realized that I had gain a lot of benefits from learning that language. First, English makes me become much more confident in communicating and expressing my opinion. Through practicing in speaking class, I can develop both my communicating and pronouncing skills. Second, English is a good supporting subject for my writing skill. By following the available grammars, I can gradually know how to make more convincing arguments as well as give demonstrating examples. Third, listening skill helps me to have more focus to the details in every conversation. In that way I can collect more valuable information in just a short time. Besides, I can also develop me note-taking skills since it is necessary to have a good note while I am listening to lectures. Last, what I had learnt in reading skill can be applied perfectly in reading any kind of material. By scanning and skimming, I can understand thoroughly the main ideas of each page. In sum up, all of the four skills of English can particularly help me in a lot of aspects. I am happy that I started learning English at a very young age, and I will continue to practice it.

Dịch:
Tôi bắt đầu học tiếng Anh từ khi tôi học cấp hai, và tôi nhận ra mình đã thu được rất nhiều lợi ích từ việc học ngôn ngữ đó. Đầu tiên, tiếng Anh khiến tôi trở nên tự tin hơn rất nhiều trong việc giao tiếp và phát biểu ý kiến của mình. Thông qua việc rèn luyện ở những buổi học nói, tôi có thể phát triển cả hai kĩ năng giao tiếp và phát âm. Thứ hai, tiếng Anh là một môn hỗ trợ rất tốt cho kĩ năng viết của tôi. Bằng cách theo sát các ngữ pháp có sẵn, tôi dần biết được cách làm thế nào để có lập luận thuyết phục hơn cũng như cho được các ví dụ minh họa. Thứ ba, kĩ năng nghe giúp tôi chú ý hơn vào các chi tiết trong mỗi cuộc hội thoại. Điều đó giúp tôi thu thập được nhiều thông tin chính trong một khoảng thời gian ngắn. Bên cạnh đó, tôi còn có thể phát triển kĩ năng ghi chú của mình vì việc có một ghi chú tốt trong quá trình nghe giảng là một việc cần thiết. Cuối cùng, những gì tôi học được từ kĩ năng đọc có thể được áp dụng hoàn hảo cho việc đọc bất kì một nguồn tài liệu nào. Bằng cách lướt và quét thông tin, tôi có thể hiểu được toàn bộ những ý chính của mỗi trang. Kết lại rằng tất cả bốn kĩ năng trong tiếng Anh đều có thể giúp tôi một cách cụ thể trong nhiều khía cạnh. Tôi vui vì mình đã học tiếng Anh kể từ khi còn nhỏ, và tôi sẽ tiếp tục rèn luyện nó nhiều hơn nữa.

Bài viết 2: Viết về lợi ích của việc học tiếng Anh bằng tiếng Anh:
Vocabulary:
  • Reflex (n): Phản xạ.
  • Approach (v): Tiếp cận.
  • Concept (n): Khái niệm.
  • Perspective (n): Góc nhìn.

English is my favorite subject, and the benefits I get from it is beyond what I thought I could have. First of all, each skill in English gives me a good reflex that I can apply in other subjects as well as my daily life. For example, listening skill makes me become a better listener, and speaking skill helps me to become a better communicator. Second; while I am learning English, I have to search for a lot of materials to support my knowledge as well as my skills. In particular, I listen to more English songs, watch more movies and English channels, and read more books and articles. All of them help me to approach to more sources of information; therefore, I can earn more than just my skills. Third, English is not simply a language, but there are a whole culture and concept behind it. When I first started to learn English, I spent a lot of time doing research about the Western culture and lifestyle. After a certain time, I discovered that there are a lot of useful things to learn from that. It helps me have a more open mind, and I can see the world from other perspective. In conclusion, every language has a bigger meaning than just a communicating tool. By learning English, I do not only know an international language, but I also learn a lot of things beside it.

Dịch:
Tiếng Anh là môn học yêu thích nhất của tôi, và những lợi ích tôi có được từ nó vượt khỏi những gì tôi nghĩ là mình có thể đạt được. Trước hết, mỗi kĩ năng trong tiếng Anh cho tôi một phản xạ tốt mà tôi có thể áp dụng được trong các môn học khác cũng như cuộc sống thường ngày của tôi. Ví dụ như kĩ năng nghe khiến tôi trở thành một người biết lắng nghe hơn, và kĩ năng nói giúp tôi trở thành một người giao tiếp giỏi hơn. Thứ hai, khi học tiếng Anh, tôi phải tìm kiếm nhiều nguồn tại liệu để củng cố kiến thức cũng như kĩ năng của tôi. Cụ thể là tôi nghe nhiều nhạc tiếng Anh hơn, xem nhiều phim và các kênh bằng tiếng Anh, và đọc nhiều sách và báo hơn. Tất cả những thứ đó giúp tôi tiếp cận với nhiều nguồn thông tin hơn, và vì thế tôi có thể có được nhiều hơn là những kĩ năng. Thứ ba, tiếng Anh không chỉ đơn thuần là một ngôn ngữ mà có cả một nền văn hóa và khái niệm phía sau nó. Khi mới bắt đầu học tiếng Anh, tôi dành nhiều thời gian để nghiên cứu về nền văn hóa và lối sống phương Tây. Sau một khoảng thời gian, tôi phát hiện ra có rất nhiều thứ hữu ích để tôi học hỏi từ đó. Nó giúp tôi có một tư tưởng mở rộng hơn, và tôi có thể nhìn thế giới bằng một góc nhìn khác. Tóm lại mỗi ngôn ngữ có một ý nghĩa to lớn hơn là một công cụ giao tiếp. Bằng việc học tiếng Anh, tôi không chỉ biết một ngôn ngữ quốc tế mà tôi còn học được nhiều thứ bên cạnh nó.