Hướng dẫn đề bài tóm tắt về luân lí xã hội ở nước ta hay nhất có dẫn dắt và bài làm.
Một đất nước muốn phát triển giàu mạnh, kinh tế vững bề đời sống nhân dân ổn định ấm no hạnh phúc thì trước hết phải là sự góp sức của vua quan, chính phủ những người lãnh đạo đất nước. Hơn hết đó còn là sự ủng hộ của nhân dân cùng nhân dân hiệp lực để tạo ra một xã hội lớn mạnh hơn. Trong xã hội xưa khi vua nắm quyền quan lại chỉ ra sức bóc lột cuộc sống của người nông dân để làm giàu cho túi riêng của mình thì họ chỉ nghĩ đến bản thân, quyền lợi của mình khiến nhân dân cực khổ, cuộc sống lầm than. Làm cho nhân dân không còn tin tưởng vào cuộc sống vào con người họ chỉ biết làm sao để tốt nhất cho mình, dẫn đến nhân dân ta không có đoàn thể, không có tinh thần đoàn kết của một tập thể. Trong chương trình Ngữ văn lớp 11 chúng ta thường gặp đề tóm tắt về luân lí xã hội ở nước ta. Dưới đây là bài làm chi tiết cho đề bài này mong rằng sẽ giúp các bạn có một định hướng đúng và bài làm tốt nhất. Để làm được đề bài này ta sẽ tóm tắt những nội dung chính của bài.

BÀI LÀM: TÓM TẮT VỀ LUÂN LÍ XÃ HỘI Ở NƯỚC TA
Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến, so với quốc gia luân lí thì người mình còn dốt nát hơn nhiều. Thực trạng nước ta không có luân lí là bởi người bên ta thì điền nhiên như kẻ ngủ không biết gì, sống không biết đến nhau, ai sống chết mặc ai, không quan tâm đến nhau. Đó là do nhân dân ta chưa có đoàn kết, ý thức dân chủ còn kém, chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng cho bản thân mình. Đi đường gặp người bị tai nạn, gặp người yếu bị kẻ mạnh bắt nạt cũng ngơ mắt đi qua, hình như người bị nạn khốn ấy không cạn thiệp đến mình. Trong khi đó vua quan thì mặc sức bóc lột nhân dân khiến cuộc sống của người dân trở nên lầm than, cực khổ. Từ đó mà có thái độ mỉa mai, phê phán, hai chữ “thượng lưu” không thể hiện bản chất vua quan bấy giờ, luân lí vua quan hưởng bao phú quý, củng cố quyền lực giai cấp. Chính vì thế nước Việt Nam muốn có độc lập thì trước hết dân phải có đoàn kết hay hơn là truyền bá xã hội chủ nghĩa trong dân Việt Nam này.