“Tại tôi thuở trước thích tà tà !
Tới trường thơ thẩn , thiếu thiết tha ,
Thầy thương , thấy thế , thầy thường trách
Trách tại thằng tôi … thiếu thật thà !
Tủi thân , tức tối trường, tôi trốn !
Trốn theo tặc tử , tập tữu trà …
Thành thử tứ thời , tôi tay trắng
Tiền thiếu , thân tàn , ta … trách ta !” .

********

Tổ Tông Thế Tộc thuở tiền trào
Tài thông , trí tuệ , tiếng thanh tao .
Tôi tuy tuổi trẻ , theo truyền thống
Thành thuộc Tứ Thư , thạo tích Tàu
Thừa tiền , tôi thích theo thời thượng
Thích thành tài tử , thích thể thao
Tía tôi thấy thế thì thường trách :
“Tứ thời trác táng …. tốn tiền tao” !” .