Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 1 SGK trang 4 địa lí 7: Hãy so sánh hai bản đồ gia tăng dân số tự nhiên của các nước phát triển và các nước đang phát triển từ năm 1800 đến năm 2000 dưới đây và cho biết trong giai đoạn 1800 đến 2000 nhóm nước nào có tỉ lệ gia tăng dân số cao hơn? Tại sao?
Kinh tế tăng nhanh khoa học kĩ thuật cũng phát triển mạnh mẽ, kinh tế phát triển trên các nước ngày càng nhanh bởi sự thông minh của con người ngày càng tăng. Sự phát triển kinh tế đã tạo điều kiện cho dân cư phát triển nhân tố chính trong các cộng đồng dân cư đó là con người vì thế mật độ dân số đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Dựa vào bài giảng của giáo viên trên lớp các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 SGK trang 7 địa lí 7: Hãy so sánh hai bản đồ gia tăng dân số tự nhiên của các nước phát triển và các nước đang phát triển từ năm 1800 đến năm 2000 dưới đây và cho biết trong giai đoạn 1800 đến 2000 nhóm nước nào có tỉ lệ gia tăng dân số cao hơn? Tại sao?

Câu hỏi 3 bài 1 SGK trang 4 địa lí 7
Trả lời:

Hai bản đồ trên cho ta biết sự gia tăng dân số của các nước phát triển và các nước đang phát triển:
  • Trên bản đồ chúng ta có thể thấy các nước đang phát triển có tỉ lệ dân số tăng nhanh hơn các nước phát triển. Chúng ta đã biết kinh tế có ảnh hưởng đến sự gia tăng dân số trên thế giới. Đối với các nước đã phát triển kinh tế ổn định, dân cư cũng đã ổn định bởi nguồn nhân lực của các nước đó đã đủ nên không cần phải thúc đẩy phát triển dân số nữa.
  • Trong giai đoạn này các nước này chủ yếu đưa ra chính sách hạn chế sinh đẻ để cân bằng dân số trong nước không bị các vấn đề về xã hội. Đối với các nước đang phát triển, kinh tế còn nghèo nàn đang trong gia đoạn phục hưng nên thúc đẩy dân số để kinh thế có nguồn nhân lực.

Xem thêm: Địa lý 7: Hãy cho biết tháp tuổi cho chúng ta biết gì về dân số Bài 1 SGK trang 4