Đáp án môn hóa cao đẳng khổi A của bộ Giáo Dục mã đề 259 - Đáp án chính thức CD 2011 môn hóa

Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục:

Download đáp án:
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20A/Hoa%20hoc/DaHoaACt_CD_K11.pdf

Đề thi:
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20A/Hoa%20hoc/DeHoaACt_CD_K11_M259.pdf